Prikazi cijelu temu 09.11.2012-09:12
miro35 Offline
Clan
Registrovan/a od: 05.01.2009-15:56
Lokacija: -


Subject: Isključivanje/Uključivanje Shift-a za ulazak u bazu
Vjerovatno već imamo isključivanje i uključivanje shift tipke za ulazak u bazu ali nisam siguran da imamo ovaj primjer po meni najjednostavniji.
Prvo stavimo ovu funkciju u jedan modul:
DownloadIzvorni kod (Text):
 1. Option Compare Database
 2. Option Explicit
 3.  
 4. Public Function SetProperties(strPropName As String, _
 5. varPropType As Variant, varPropValue As Variant) As Integer
 6.  
 7.     On Error GoTo Err_SetProperties
 8.  
 9.     Dim db As DAO.Database, prp As DAO.Property
 10.  
 11.     Set db = CurrentDb
 12.     db.Properties(strPropName) = varPropValue
 13.     SetProperties = True
 14.     Set db = Nothing
 15.  
 16. Exit_SetProperties:
 17.     Exit Function
 18.  
 19. Err_SetProperties:
 20.     If Err = 3270 Then    'Property not found
 21.         Set prp = db.CreateProperty(strPropName, varPropType, varPropValue)
 22.         db.Properties.Append prp
 23.         Resume Next
 24.     Else
 25.         SetProperties = False
 26.         MsgBox "SetProperties", Err.Number, Err.Description
 27.         Resume Exit_SetProperties
 28.     End If
 29. End Function
Zatim na neku formu najbolje ulaznu formu stavimo command buton "bDisableBypassKey"
Na click tog dugmeta će biti ovo:
DownloadIzvorni kod (Text):
 1. Private Sub bDisableBypassKey_Click()
 2. On Error GoTo Err_bDisableBypassKey_Click
 3.    
 4.     Dim strInput As String
 5.     Dim strMsg As String
 6.    
 7.     BEEP
 8.     strMsg = "Da li želite uklju
 9. iti Shift Tipku za aplikaciju?" & vbCrLf & vbLf & "Molim unesite programerski password za ovu opciju."
 10.     strInput = InputBox(Prompt:=strMsg, Title:="Uklju
 11. i Shift passwordom ili isklju
 12. i")
 13.    
 14.     If strInput = "Ovde password" Then
 15.         SetProperties "AllowBypassKey", dbBoolean, True
 16.         BEEP
 17.         MsgBox "Funkcija izvršena." & vbCrLf & vbLf & "Shift Tipka je uklju
 18. ena prilikom sljedeeg pokretanja aplikacije.", vbInformation, "Startup uklju
 19. en"
 20.     Else
 21.         BEEP
 22.         SetProperties "AllowBypassKey", dbBoolean, False
 23.         MsgBox "Pogrešno ''Klju
 24. '' Password!" & vbCrLf & vbLf & "Shift tipka je isklju
 25. ena." & vbCrLf & vbLf & "Shift tipka je isklju
 26. ena prilikom sljedeeg pokretanja aplikacije.", vbCritical, "Pogrešan password"
 27.         Exit Sub
 28.     End If
 29.    
 30. Exit_bDisableBypassKey_Click:
 31.     Exit Sub
 32.    
 33. Err_bDisableBypassKey_Click:
 34.     MsgBox "Runtime Error # " & Err.Number & vbCrLf & vbLf & Err.Description
 35.     Resume Exit_bDisableBypassKey_Click
 36. End Sub
Vidite u ovom codu gdje piše Ovde password tu stavite svoju lozinku.
Ovaj način je dobar kad želite da uključite Shift ukucate ispravnu lozinku,a kada želite da isključite Shift onda samo ukucate krivu lozinku ili pritisnete tipku cancel.
Napomena:Ovo isprobajte na nekoj praznoj bazi pa tek onda primjenite na svoju.
Miro