Bosna i Hercegovina#1 02.12.2010-23:17
arax Offline
Administrator
Registrovan/a od: 04.02.2009-10:24
Komentari: 981


Subject: Recnik Wi-Fi termina
10BaseT
Najcešce korišcena metoda kabliranja za Ethernet. 10BaseT odgovara IEEE standardu 802.3. Ova metoda kabliranja je razvijena da bi se omogucila komunikacija podataka preko neoklopljenih kablova sa upredenom paricom (telefonski kablovi) brzinom do 10 megabita po sekundi na razdaljinama od približno 330 stopa mrežnog segmenta. (Vidite Ethernet).

3G
Ovaj termin se odnosi na digitalnu tehnologiju komutacije paketa i koristi se za opisivanje trece generacije mobilne telefonije koja omogucava video i Internet pristup za mobilne telefone. Prvu generaciju su predstavljali analogni celijski telefoni, a drugu generaciju digitalne celijske mreže.

802.11
Grupa bežicnih mrežnih standarda, poznatih i pod nazivom Wi-Fi, koje uspostavlja Institute of Electrical and Electronic Engineers, IEEE (udruženje inženjera elektronike i elektrotehnike). (Vidite IEEE).

802.11a
IEEE standard za bežicnu mrežu koja operiše na 5 GHz brzinom do 54Mbps.

802.11b
IEEE standard za bežicnu mrežu koja operiše na 2,4 GHz brzinom do 11Mbps.

802.11d
IEEE specifikacija koja dopušta konfiguracione izmene na nivou sloja Media Access Control, MAC (sloj kontrole pristupa mediju) kako bi došlo do prilagodavanje pravilima države u kojoj ce se mreža koristiti. (Vidite MAC).

802.11e
IEEE standard koji dodaje osobinu Quality of Service, QoS (kvalitet usluge) i multimedijalnu podršku postojecim 802.11b, 802.11g i 802.11a bežicnim mrežama. (Vidite QoS, WMM).

802.11g
IEEE standard za bežicnu mrežu koja operiše na 2,4 GHz Wi-Fi brzinom do 54Mbps.

802.11h
802.11h podržava Dynamic Frequency Selection, DFS (izbor dinamickih frekvencija) i Transmit Power Control, TPC (kontrola predajne snage) zahteve kako bi se osigurala koegzistencija izmedu Wi-Fi i ostalih vrsta uredaja koji koriste radio frekvencije u 5 GHz opsegu.

802.11i
IEEE standard koji odreduje zaštitne mehanizme za 802.11 mreže. Standard 802.11i koristi Advanced Encryption Standard, AES (unapredeni standard šifrovanja) šifrovanje bloka. Ovaj standard takode obuhvata poboljšanja u upravljanju kjucem, proveri autenticnosti korisnika kroz 802.1X integritetu podataka zaglavlja. (Vidite 802.1X, AES, WPA2).

izvor
Ćutanje je zlato. Kad bi svi ćutali svijet bi ostao bez napretka.
↑  ↓

#2 02.12.2010-23:17
arax Offline
Administrator
Registrovan/a od: 04.02.2009-10:24
Komentari: 981


Subject: Re: Recnik Wi-Fi termina
802.11j
IEEE specifikacija za bežicne mreže koji inkorporira japanske propise u vezi izlazne snage bežicnih predajnika, operacionih režima, rasporeda kanala i nivoa emisije.

802.11n
Grupa zadataka IEEE 802.11 odbora ciji je cilj definisanje standarda za velike propusne brzine od najmanje 100Mbps u bežicnim mrežama. Ocekuje se da ce ovaj standard biti ratifikovan 2007. godine. Neki od predloga ovog buduceg standarda si u dizajni za 540Mbps. Ocekuje se da ce tehnologija Multiple-Input-Multiple-Output, MIMO (više ulaza-više izlaza), upotrebom više prijemnika i više predajnika i na klijentskoj i na pristupnoj tacki kako bi se postigle bolje performanse, predstavljati osnovu konacne specifikacije. (Vidite Mbps, MIMO).

802.1X
Standard za proveru autenticnosti zasnovanoj na portu. Prvo se koristio u žicanim mrežama, zatim je poceo da se koristi za WLAN preduzeca kako bi se prevazišli bezbednosni problemi u WEP-u i predstavlja originalnu bezbednosnu specifikaciju za 802.11 mreže. 802.1X predstavlja razvojno okruženje za proveru autenticnosti korisnika i kontrolisanje njihovog pristupa zašticenoj mreži, kao i za kljuceve dinamickog šifrovanja kako bi se zaštitila privatnost podataka. (Vidite EAP, WEP, WPA, WPA2).

802.3
Standard koji definiše žicane Ethernet mreže. (Vidite Ethernet).
Ad-Hoc režim (Ad-Hoc mode)
Stari termin koji se koristi za opisivanje mreže ravnopravnih uredaja. (Vidite mreža ravnopravnih uredaja, mreža ravnopravnih racunara).

AES
Advanced Encryption Standard (unapredeni standard šifrovanja). Najcešce korišcen standard za šifrovanja komercijalnih i vladinih podataka korišcenjem tehnike šifrovanja simetricnih blokova podataka. Koristi se u implementaciji WPA2. (Vidite 902.11i, WPA2).

AP
Access point (pristupna tacka). Uredaj koji povezuje bežicne uredaje sa drugom mrežom. To može biti bežicni LAN, Internet modem, itd.

Aplet (applet)
Mala aplikacija ili pomocni program, obicno napisan u Java programskom jeziku, koji je namenjen za obavljanje veoma specificnog i ogranicenog zadatka. Apleti se najcešce koriste u malim, prenosivim uredajima.

Aplikacioni softver (application software)
Racunarski program koji je dizajniran da obavlja opšte operativne zadatke, poput obrade teksta. Internet pretraživaci i programi za graficki dizajn se takode smatraju aplikacijama. Aplikacioni softver se izvršava na vrhu operativnog sistema.

Povezivanje (association)
Opisuje uspostavljanje i održavanje bežicne veze izmedu uredaja. (Ako je zaštita aktivna, uredaji ne mogu da rade ništa drugo osim da razmenjuju bezbednosne akreditive pomocu ove veze). (Vidite provera autenticnosti).

Provera autenticnosti (authentication)
Proces koji se izvršava nakon povezivanja da bi se proverio identitet bežicnih uredaja ili krajnjih korisnika i omogucio pristup mreži. (Vidite povezivanje, 802.1X. WPA, WPA2).

Osnovna mreža (backbone)
Centralni deo velike mreže koji povezuje dve ili više podmreže. Osnovna mreža je primarna putanja prenošenja podataka u velikim mrežama, poput onih koje koriste preduzeca ili dobavljaci Internet usluga. Osnovna mreža može da bude bežicna ili žicana.
Ćutanje je zlato. Kad bi svi ćutali svijet bi ostao bez napretka.
↑  ↓

#3 02.12.2010-23:18
arax Offline
Administrator
Registrovan/a od: 04.02.2009-10:24
Komentari: 981


Subject: Re: Recnik Wi-Fi termina
Propusni opseg (bandwidth)
Maksimalni kapacitet prenosa komunikacionog kanala u bilo kojem trenutku. Propusni opseg, koji se obicno meri bitovima po sekundi (bps), odreduje brzinu kojom informacije mogu da se šalju preko mreže. Ako komunikacioni kanal uporedujete sa meduprocesnim kanalom (pipe), propusni opseg predstavlja opseg meduprocesnog kanala i odreduje koliko podataka može da prode kroz meduprocesni kanal u bilo kojem trenutku. Što je propusni opseg veci, to se podaci brže prenose. (Vidite bps).

Bluetooth bežicna tehnologija
Tehnologija dizajnirana za bežicnu komunikaciju kratkog dometa izmedu racunarskih uredaja i mobilnih proizvoda, ukljucujuci PC i laptop uredaje, licne digitalne pomocnike, štampace i mobilne telefone. Dizajnirana kao zamena za kablove, tehnologija Bluetooth omogucava kratkodometni prenos glasa i podataka u 2,4 GHz frekventnom spektru i u opsegu od oko 30 stopa. (Vidite WPAN).

Bps
Bits per second (bitovi po sekundi). Mera brzine prenosa podataka preko mreže ili komunikacionog kanala; bps je broj bitova koji se mogu poslati ili primiti u jednoj sekundi. Bitovima po sekundi se meri brzina kojom podaci komuniciraju i ne sme se zamenjivati - mada se to cesto radi - sa bajtovima po sekundi. (Za bajtove po sekundi se koristi veliko slovo B - Bps, dok se za bitove po sekundi koristi malo slovo b - bps). Dok su “bitovi” mera brzine prenosa, “bajtovi” su mera kapaciteta spremnika podataka. (Vidite propusni opseg, Mbps).

Most (bridge)
Bežicni uredaj koji povezuje više mreža. (Vidite ruter)

Širokopojasni (broadband)
Relativno brza Internet konekcija koja poseduje dovoljno propusnog opsega tako da može istovremeno da obuhvati više kanala za prenos glasa, podataka i videa. Kablovski, DSL i satelitski kanali se smatraju širokopojasnim; ovi kanali pružaju mnogo vecu brzinu od komutiranog (dial-up) pristupa Internetu preko telefonskih žica. (Vidite kablovski modem, DSL).

Širokopojasni modem (broadband modem)
Uredaj koji povezuje lokalni racunar ili mrežu sa brzim Internet servisom, kao što je DSL ili kablovski Internet. (Vidite kablovski modem, DSL).

BSSID
Basic Service Set Identifier (identifikator osnovnog skupa usluga). Jedinstvena adresa koja identifikuje pristupnu tacku/ruter koji formira bežicnu mrežu. (Vidite SSID).

Adapter magistrale (bus adapter)
Specijalna adapterska kartica koja se instalira u PCI ili ISA slot racunara i omogucava upotrebu PC radio kartica na stonim racunarima. Neke kompanije nude jednodelne PCI ili ISA radio kartice koje se instaliraju direktno u otvoreni PC ili ISA slot.

Kablovski modem (cable modem)
Uredaj koji se koristi sa širokopojasnim Internet servisom, a koji se dobija kroz tradicionalni kablovski TV servis. Kablovski modemi konvertuju analogne podatke iz kablovskog TV sistema u digitalnu formu koju može da koristi racunar. (Vidite širokopojasni modem).
Ćutanje je zlato. Kad bi svi ćutali svijet bi ostao bez napretka.
↑  ↓

#4 02.12.2010-23:19
arax Offline
Administrator
Registrovan/a od: 04.02.2009-10:24
Komentari: 981


Subject: Re: Recnik Wi-Fi termina
Kanal (channel)
Jedan deo dostupnog radio spektra koji svi uredaji u bežicnoj mreži koriste za komunikaciju. Promena kanala na pristupnoj tacki/ruteru može da pomogne u smanjivanju ometanja.

Klijent (client)
Svaki racunar povezan sa mrežom koji traži fajlove i servise (fajlovi, mogucnost štampanja) od servera ili drugih uredaja u mreži. Ovaj termin se takode odnosi na krajnje korisnike. (Vidite AP).

Klijentski uredaji (client devices)
Wi-Fi klijentski uredaji obuhvataju PC kartice koje se umecu u laptop racunare, mini PCI module ugradene u laptop racunare i mobilne racunarske uredaje, kao i USB i PCI/ISA komponente. Klijentski uredaji obicno komuniciraju sa razvodnim (hub) uredajima, poput pristupne tacke i mrežnih prolaza. (Vidite AP, klijent).

Izbegavanje kolizije (collision avoidance)
Sredstvo proaktivne detekcije da li cvor u Ethernet mreži može da prenosi signal bez rizika da ce doci u koliziju sa ostalim saobracajem na mreži. (Vidite CSMA/CA, CSMA/CD).

Ukršteni kabal (crossover cable)
Kabal sa upredenom paricom koji se koristi za umrežavanje dva racunara bez upotrebe razvodnika. Umesto da putuje direktnim paralelnim putanjama izmedu prikljucaka, signali se “ukrštaju”, preusmeravajuci odašiljuci i prijemni par žica na svakom kraju. Ukršteni kablovi mogu da budu potrebni za povezivanje kablovskog ili DSL modema sa bežicnim ruterom ili pristupnom tackom.

CSMA/CA
Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance (višestruki pristup sa osluškivanjem nosioca i izbegavanjem kolizija). Strategija za kontrolu pristupa medijima koja se koristi u 802.11 mrežama da bi se izbegla kolizija podataka. To je metoda “osluškivanja pre razgovora” (listen before talk) za minimalizovanje kolizije. Mrežni cvor proverava da li je transmisioni kanal cist pre nego što se pošalje paket podataka. (Vidite izbegavanje kolizije, CSMA/CD).

CSMA/CD
Customer Sense Multiple Access/Collision Detection (višestruki pristup sa osluškivanjem nosioca i detekcijom kolizija). Strategija za kontrolu pristupa medijima koja se koristi za upravljanje saobracajem i smanjivanje šumova u žicanim Ethernet mrežama. Ova metoda omogucava mrežnom uredaju da prenosi podatke nakon što se proveri da je kanal dostupan. Ako dva uredaja istovremeno prenose podatke, uredaj pošiljaoc detektuje koliziju paketa podataka i ponovo zapocinje prenos nakon nasumicnog vremenskog odlaganja. (Vidite izbegavanje kolizije, CSMA/CA).

Modul jednosmerne struje (DC power module)
Moduli koji konvertuju naizmenicnu struju (Alternate Current, AC) u jednosmernu struju (Direct Current, DC) za rad elektronske i racunarske opreme. U zavisnosti od proizvodaca i modela proizvoda, ovi moduli se mogu rangirati od obicnih transformatora koji se prikljucuju u zidne uticnice, pa do velikih Power Over Ethernet (napajanje preko Etherneta) sistema koji “ubrizgavaju” jednosmernu struju u Ethernet kablove da bi obezbedili napajanje za pristupne tacke.

Mreža ravnopravnih uredaja (device-to-device network)
Dva ili više uredaja koja su povezana upotrebom bežicnih mrežnih uredaja bez korišcenja centralne bežicne pristupne tacke. Ova mreža je poznata i pod nazivom mreža ravnopravnih racunara. (Vidite Ad-Hoc režim, mreža ravnopravnih racunara).
Ćutanje je zlato. Kad bi svi ćutali svijet bi ostao bez napretka.
↑  ↓

#5 02.12.2010-23:19
arax Offline
Administrator
Registrovan/a od: 04.02.2009-10:24
Komentari: 981


Subject: Re: Recnik Wi-Fi termina
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol (protokol za dinamicko konfigurisanje adrese). Protokol kojim se iz unapred definisane liste dinamicko dodeljuju IP adrese cvorovima u mreži. Kada se prijave, mrežni cvorovi automatski dobijaju IP adrese iz skupa adresa koje opslužuje DHCP. DHCP server dodeljuje (ili iznajmljuje) IP adresu klijentu za odredeni vremenski period. Klijent ce automatski zatražiti obnavljanje kada rok za iznajmljivanje adrese bude pri kraju važenja. Ako se obnavljanje iznajmljivanja ne zatraži, a rok važenja istekne, adresa se vraca u skup dostupnih IP adresa. Korišcenje protokola DHCP za upravljanje IP adresama pojednostavljuje konfiguraciju klijenta u doprinosi efikasnoj upotrebi IP adresa. (Vidite IP adresa).

Uspostavljanje komutirane veze (dial-up)
Konekcija sa udaljenom mrežom, ili Internetom, korišcnjem standardne modemske ili telefonske konekcije, ili Plain Old Telephone Service, POTS (klasican telefonski servis). (Vidite POTS).

Izmenljiva antena (diversity antenna)
Antenski sistem koji koristi više antena da bi se smanjilo ometanje i dobio što bolji kvalitet prijema i prenosa.

DNS
Domain Name Service (servis naziva domena). Internet servis koji prevodi alfanumericke nazive domena u dodeljene IP adrese i obratno. Ovaj termi se obicno koristi za opisivanje servera koji vrši prevodenje. Svaki web sajt ima sopstvenu odredenu IP adresu na Internetu. DNS se obicno odnosi na bazu podataka Internet naziva i adresa koja prevodi alfanumericke nazive u brojeve Internet protokola i obrnuto. Na primer, DNS server konvertuje naziv kao što je mywebsite.com u niz brojeva poput 107.22.55.26. (Vidite IP, IP adresa).

DSL
Digital Subscriber Line (digitalna pretplatnicka linija). Namenska digitalna linija izmedu stana ili kancelarije i centrale telefonske komanije. DSL omogucava brzi prenos glasa, podataka i video preko postojecih klasicnih bakarnih telefonskih kablova sa upredenom paricom. (Vidite širokopojasni, POTS).

Dvostruko frekvencijsko podrucje (dual-band)
Uredaj koji može da radi na dve frekvencije. U bežicnoj mreži, uredaji sa dvostrukim frekvencijskim podrucjem, mogu da rade u oba opsega frekvencije, 2,4 GHz (802.11b/g) i 5 GHz (802.11a). Kod tehnologije celijskih telefona, uredaji sa dvostrukim frekvencijskim podrucjem obicno rade na dve frekvencije, GSM900 i GSM1800, omogucavajuci veci broj opcija roaminga. (Vidite trostruki režim).

EAP
Extensible Authentication Protocol (protokol za proširenu proveru autenticnosti). Protokol koji pruža okruženje za proveru autenticnosti i u bežicnim i u žicanim Ethernet mrežama preduzeca (enterprise). Obicno se koristi sa RADIUS serverom za proveru autenticnosti korisnika u velikim mrežama. Vrste EAP protokola se koriste za proveru autenticnosti zasnovanoj na 802.1X u WPA-Enterprise i WPA2-Enterprise. (Vidite 802.1X, EAP, LEAP, RADIUS, TLS, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise).

EAP-SIM
Odreduje mehanizam za uzajamnu proveru autenticnosti i sporazum o kljucu sesije korišcenjem GSM-SIM i GSM mreža mobilne telefonije.

EAP-TLS
Extensible Authentication Protocol Transport Layer Security (protokol za produženje autenticnosti - zaštita transportnog sloja)

EAP-TTLS/MSCHAPv2
EAP-Tunneled TLS/Microsoft Challenge Authentication Handshake Protocol (EAP-tunelovan TLS/Microsoft protokol za proveru autenti~nosti rukovanja). Bezbedna tunelovana provera autenticnosti klijenata unutar TLS zapisa.
Ćutanje je zlato. Kad bi svi ćutali svijet bi ostao bez napretka.
↑  ↓

#6 02.12.2010-23:20
arax Offline
Administrator
Registrovan/a od: 04.02.2009-10:24
Komentari: 981


Subject: Re: Recnik Wi-Fi termina
Šifrovanje (encryption)
Mehanizam za obezbedivanje poverljivosti podataka. (Vidite 802.11i, RC4, TKIP, WEP, WPA, WPA2).

Preduzece (enterprise)
Bilo koja velika korporacija ili organizacija. Preduzece može da obuhvata poslovne zgrade, proizvodne fabrike, skladišta i ustanove za istraživanje i razvoj, kao i velike koledže i univerzitete.

ESSID
Extended Service Set Identifier (identifikator proširenog skupa usluga). Naziv koji se koristi za identifikovanje bežicne mreže. (Vidite SSID, mrežni naziv).

Ethernet
Najpopularnija medunarodna standardna tehnologija za žicane lokalne mreže (Local Area Network, LAN). Ova tehnologija omogucava brzine prenosa od 10 Mbps na osnovnim 10BaseT Ethernet mrežama do 100 Mbps na brzim Ethernet mrežama, 1000 Mbps na Gigabit Ethernet i 10000 Mbps na 10 Gigabit Ethernet mrežama. (Vidite 802.3).

FIPS 140-2
Federal Information Processing Standard (standard za obradu federalnih informacija) definiše zahteve bezbedne tehnologije koja se koristi za obradu informacija vladinih agencija. (Vidite 802.11i, AES, WPA2).

Zaštitni zid (firewall)
Sistem softvera i/ili hardvera koji se nalazi izmedu dve mreže kako bi sprecio pristup neovlašcenim korisnicima. Najcešca upotreba zaštitnog zida je pružanje zaštite izmedu lokalne mreže i Interneta. Zaštitni zidovi mogu da ucine da mreža bude nevidljiva za Internet i mogu da sprece neovlašcene i neželjene korisnike da pristupaju fajlovima i sistemima na mreži. Hardverski i softverski zaštitni zidovi nadgledaju i kontrolišu tok podataka u i iz racunara, kako u žicanim, tako i u bežicnim poslovnim i kucnim mrežama. Zaštitni zidovi mogu da se podese da presrecu, analiziraju i zaustavljaju napadace i hakere sa Interneta. (Vidite detekcija upada).

FireWire
Sistem brze serijske magistrale definisan IEEE 1394 standardom za tehnologiju ulaza/izlaza, koji povezuje multimedijalne i memorijske periferne komponente sa personalnim racunarom. FireWire je slican USB standardu (Universal Serial Bus - univerzalna serijska magistrala) i može da pruži propusni opseg od oko 400 Mbps. FireWire je bio originalni naziv za Apple Computer implementaciju ove specifikacije. Danas mnogi Windows sistemi imaju FireWire mogucnosti, takode. Ostali proizvodi koji obavljaju istu funkciju su 1394 (Linux) i iLink (Sony).

Hardversko-softverski sklop (firmware)
Softverske rutine koje su ugradene kao memorija samo za citanje (read-only memory, ROM) u racunarsku cip ili hardverski uredaj da bi se sprecilo modifikovanje rutina. Za razliku od memorije sa nasumicnim pristupom (random access memory, RAM), memorija samo za citanje ostaje netaknuta u odsustvu elektricne energije. Pokretacke rutine i ulazno/izlazne instrukcije niskog nivoa su smeštene u ovom softversko-hardverskom sklopu.

Mrežni prolaz (gateway)
U bežicnom svetu, mrežni prolaz je pristupna tacka sa dodatnim softverskim mogucnostima, kao što su pružanje NAT i DHCP. Mrežni prolazi mogu takode da pružaju VPN podršku, roaming, zaštitne zidove, razlicite nivoe zaštite, itd.

GPRS
General Packet Radio Service (globalni sistem paketnpg radio prenosa). Sistem koji koristi satelite, prijemnike i softvere kako bi omogucio korisnicima da precizno odrede svoju geografsku poziciju. (Vidite ratna vožnja).

GSM
Groupe Speciale Mobile ili Global System for Mobile Communications (globalni sistem za mobilnu komunikaciju). 2G digitalni standard za komunikaciju mobilnih telefona koji su usvojile mnoge zemlje širom sveta. Frekvencijski opseg je izmedu 900 i 1800 MHz. (Vidite 3G, GPRS).

Aktivna tacka (hotspot)
Lokacija gde korisnici mogu da pristupaju Internetu koristeci Wi-Fi laptop racunare ili druge uredaje sa Wi-Fi mogucnostima. Aktivne tacke se najcešce nalaze u kaficima, hotelima, aerodromskim holovima, železnickim stanicama, kongresnim centrima i drugim javnim mestima. Korporacije u univerziteti ih cesto nude svojim posetiocima i gostima. Ovakve usluge su ponekad dostupne i u avionima, vozovima i brodovima. (Vidite Wi-Fi ZONETM).
Ćutanje je zlato. Kad bi svi ćutali svijet bi ostao bez napretka.
↑  ↓

#7 02.12.2010-23:20
arax Offline
Administrator
Registrovan/a od: 04.02.2009-10:24
Komentari: 981


Subject: Re: Recnik Wi-Fi termina
Razvodni uredaj (hub)
Uredaj sa više portova koji se koristi za povezivanje klijentskih uredaja sa žicanom Ethernet mrežom. Razvodni uredaji mogu da imaju veci broj portova i mogu da prenose podatke brzinama od 10 do 1000 Mbps do svih povezanih portova. Mali žicani razvodni uredaj može da poveže samo 4 racunara; veliki razvodni uredaj može da poveže 48 ili više racunara. (Vidite ruter).

HZ
Herc (Hertz). Medunarodna jedinica za merenje frekvencije. Jedan megaherc (MHz) iznosi milion herca. Jedan gigaherc (GHz) iznosi milijardu herca. Standardna frekvencija elektricne energije u SAD iznosi 60 Hz; 802.11a uredaji rade u frekvencijakom opsegu od 5 GHz; 802.11b i g uredaji rade u frekvencijskom opsegu od 2,4 GHz.

I/O
Input/Output (ulaz/izlaz). Ovaj termin se koristi za opisivanje svake operacije koja prenosi podatke u ili iz racunara. (Vidite MIMO).

IEEE
Institute of Electrical and Electronic Engineers (udruženje inženjera elektronike i elektrotehnike). Globalno tehnicko profesionalno udruženje i organizacija za postavljanje standarda koja služi javnim interesima i svojim clanovima iz oblasti elektronike, elektrotehnike, informatike i drugih tehnologija.

IEEE 802.11
Familija specifikacija koju je razvio komitet Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 802.11, koji uspostavlja standarde za bežicne Ethernet mreže. Standardi 802.11 definišu interfejs izmedu bežicnog klijenta i bazne stanice ili pristupne tacke koja je fizicki povezana sa žicanom mrežom. (Vidite 802.11, IEEE).

iLink
Naziv koroporacije Sony za sistem brze serijske magistrale definisan IEEE 1394 standardom za ulazno/izlaznu tehnologiju, koji povezuje multimedijalne i memorijske periferne komponente sa personalnim racunarom. (Vidite FireWire).

Infrastrukturni režim (infrastructure mode)
Stari termin korišcen za opisivanje bežicne mreže koja se sastoji od uredaja povezanih sa mrežom korišcenjem centralne bežicne pristupne tacke. To je jedna od dve vrste režima bežicnih mreža; druga vrsta je mreža ravnopravnih uredaja (takode poznata pod nazivom mreža ravnopravnih racunara ili ad hoc režim). (Vidite Ad Hoc režim, mreža ravnopravnih uredaja, mreža ravnopravnih racunara).

Internet uredaj (Internet appliance)
Racunarski uredaj koji se primarno koristi za pristup Internetu. Ovaj uredaj može da bude Wi-Fi ili može da bude povezan sa žicanom mrežom, a generalno nudi prilagodeno web pretraživanje, navigaciju na senzorskom ekranu, sa ugradenim servisima elektronske pošte i aplikacijama za upravljanje personalnim informacijama. Aplikacije ne mogu da se instaliraju nezavisno.

Detekcija upada (intrusion detection)
Bezbednosni servis koji nadgleda i analizira sistemske dogadaje kako bi identifikovao provale u zaštiti mreže i pružio upozorenja u realnom vremenu kada dode do pokušaja neovlašcenog upada u mrežu. (Vidite piratska pristupna tacka, rat znakovima ispisanim kredom, ratna vožnja).
Ćutanje je zlato. Kad bi svi ćutali svijet bi ostao bez napretka.
↑  ↓

#8 02.12.2010-23:21
arax Offline
Administrator
Registrovan/a od: 04.02.2009-10:24
Komentari: 981


Subject: Re: Recnik Wi-Fi termina
IP
Internet Protocol. Osnovni protokol za komunikaciju na Internetu. (Vidite IP adresa, TCP/IP).

IP (Internet Protocol) telefonija
Tehnologija koja podržava prenos glasa, podataka i videa preko IP LAN i WAN mreža i Interneta; obuhvata i VoIP (Voice over IP - Glas preko IP).

IP adresa
Internet Protocol adress (adresa Internet protokola). IP Version 4, najcešce korišcen Internet protokol, pruža 32-bitni broj koji identifikuje pošiljaoca ili primaoca informacija poslatih preko Interneta. IP adresa ima dva dela: identifikator odredene mreže na Internetu i identifikator odredenog uredaja (to može da bude server ili radna stanica) unutar te mreže. Noviji IP, Version 6, pruža 128-bitnu šemu adresiranja kako bi se podržao mnogo vedi broj IP adresa. (Vidite DHCP, DNS, IP).

IP telefonija
Opšti termin za tehnologije koje koriste IP konekcije komutiranja paketa za razmenu glasa, podataka, videa i drugih oblika informacija koje se tradicionalno prenose preko javnih telefonskih mreža. (Vidite IP, VoIP).

IPX-SPX
IPX, skraceno od Internetwork Packet Exchange (medumrežna razmena paketa), je mrežni protokol koji koriste operativni sistemi Novell NetWare. Poput UDP/IP, IPX je datagramski protokol koji se koristi za komunikaciju bez konekcija. Protokoli višeg nivoa, kao što su SPX i NCP, se koriste za dodatne servise za ispravljanje grešaka. SPX, Sequenced Packet Exchange (sekvencijalna razmena paketa), je protokol transportnog sloja (sloj 4 u OSI modelu) koji se koristi u Novell Netware mrežama. SPX sloj se nalazi iznad IPX sloja (sloj 3) i pruža servise orijentisane na konekciju izmedu dva cvora u mreži. SPX primarno koriste klijentske/serverske aplikacije. Dok je protokol IPX slican protokolu IP, SPX je slican protokolu TCP. Prema tome, protokoli IPX-SPX pružaju konekcione servise slicne TCP/IP.

ISA
Vrsta interne racunarske magistrale koja dopušta dodavanje komponenti u obliku kartica, poput modema i mrežnih adaptera. ISA je zamenjen sa PCI i više se ne koristi tako cesto.

ISDN
Integrated Digital Services Network (digitalna mreža sa integrisanim uslugama) - servis koji pruža vecina telefonskih kompanija, a to je brzi digitalni servis za prenos glasa i podataka preko obicnih telefonskih linija. ISDN koristi standardne POTS bakarne žice za prenos glasa, podataka ili videa. (Vidite širokopojasni, POTS).

ISO mrežni model (ISO Network Model)
Model koji je razvila medunarodna organizacija za standarde (International Standards Organization, ISO), a koji definiše sedam nivoa, ili slojeva, u mreži. Po standardizaciji, ovi slojevi i interfejsi koji ih povezuju, odnosno razliciti delovi datog protokola se mogu modifikovati ili menjati kako tehnologije napreduju ili se sistemski zahtevi menjaju. Tih sedam slojeva, pocevši od najnižeg sloja su: fizicki sloj, sloj veze izmedu podataka, mrežni sloj, transportni sloj, sloj sesije, sloj prezentacije i aplikacioni sloj. IEEE 802.11 standard obuhvata fizicki sloj (PHY) i niži deo sloja veze izmedu podataka, koji se cesto naziva podsloj kontrole pristupa mediju (Media Access Control, MAC).

ISS
Specijalna softverska aplikacija koja dopušta da svi racunari u mreži istovremeno pristupaju Internetu kroz jednu konekciju i nalog dobavljaca Internet usluga (Internet Service Provider, ISP).

LAN
Sistem povezanih racunara i drugih uredaja unutar istog fizickog okruženja radi deljenja resursa kakvi su Internet konekcije, štampaci, fajlovi i diskoviu. Kada se za povezivanje uredaja koristi Wi-Fi, sistem se naziva bežicni LAN ili WLAN. (Vidite WAN, WLAN, WMAN, WPAN).

LEAP
Lightweight Extensible Authentication Protocol (jednostavan protokol za proširenu proveru autenticnosti) - protokol koji je vlasništvo Cisca, a koristi se za 802.1X proveru autenticnosti u bežicnim LAN (ili WLAN) mrežama. (Vidite 802.1X, EAP).
Ćutanje je zlato. Kad bi svi ćutali svijet bi ostao bez napretka.
↑  ↓

#9 02.12.2010-23:21
arax Offline
Administrator
Registrovan/a od: 04.02.2009-10:24
Komentari: 981


Subject: Re: Recnik Wi-Fi termina
MAC adresa
Media Access Control adress (adresa kontrole pristupa mediju). Jedinstveni hardverski broj koji identifikuje svaki uredaj u mreži. Taj uredaj može da bude racunar, štampac, itd. (Vidite IP adresa).

MAN
Metropolitan Area Network (gradska racunarska mreža). Mreža podataka koja pruža brze servise unutar geografske oblasti kao što je kampus koledža, grad ili opština. MAN mreža je veca od lokalne mreže (Local Area Network, LAN), a manja od mreže širokog podrucja (Wide Area Network, WAN). (Vidite WiMAX).

Mapiranje (mapping)
Dodeljivanje PC-a deljenom disku ili portu štampaca na mreži.

Mbps
Megabitovi po sekundi (megabits per second). Mera brzine podataka koja je približno jednaka milion bitova po sekundi. (Vidite bps).

Složena mreža (mesh network)
Komunikaciona mreža sa najmanje dve putanje do svakog cvora. Kada se svaki cvor poveže sa svakim cvorom, za mrežu se kaže da je potpuno složena. Kada se povežu samo neki od cvorova, potrebna je komutacija da bi se napravile sve konekcije, a za mrežu se kaže da je delimicno složena, ili delimicno povezana.

MIC
Message Integrity Check (provera integriteta poruka). Tehnologija koja se koristi da bi se napadac sprecio da presretne pakete podataka, izmeni ih i ponovo pošalje. MIC nudi složenu matematicku funkciju gde i prijemnik i predajnik izracunavaju, a zatim uporeduju MIC. Ako se rezultati ne slažu, pretpostavlja se da su podaci falsifikovani i taj paket se odbacuje. (Vidite paket, TKIP, WPA, WPA2).

MIMO
Multiple-Input-Multiple-Output (više ulaza-više izlaza). Napredna tehnologija obrade signala koja koristi više prijemnika i više predajnika i na klijentskoj i na pristupnoj tacki kako bi se postigla brzina propuštanja podataka od 100Mbps. (Vidite 802.11n).

Mobilni profesionalac (mobile proffesional)
Svaki službenik koji cesto putuje i zato mu je potrebna mogucnost da redovno pristupa korporativnoj mreži, preko Interneta, kako bi poslao i primio fajlove i podatke i kako bi primao i slao elektronsku poštu sa udaljenih lokacija. (Vidite aktivna tacka, roaming).

NAT
Network Address Translation (prevodenje mrežne adrese). Osobina mreže koja omogucava da više racunara dinamicki deli jednu dolaznu IP adresu sa komutirane, kablovske ili DSL konekcije. NAT uzima jednu dolaznu javnu IP adresu i prevodi je u novu privatnu IP adresu za svakog klijenta u mreži. (Vidite DHCP, IP adresa).

Mrežni naziv (network name)
Naziv koji se koristi za identifikovanje bežicne mreže. (Vidite ESSID, SSID).

NIC
Network Interface Card (mrežna kartica). Bežicni ili žicani mrežni adapter koji omogucava klijentskom racunaru da koristi mrežne resurse. Vecina kancelarijskih žicanih mrežnih kartica radi na 100 Mbps. Bežicne mrežne kartice rade na brzinama definisanim 802.11 standardima. (Vidite PC kartica).

Paket (packet)
Jedinica informacija koja se prenosi sa jednog na drugi uredaj u mreži.Paket obicno sadrži zaglavlje sa informacijama o adresi, podatke i kontrolnu sumu kako bi se osigurao integritet podataka. (Vidite MIC).
Ćutanje je zlato. Kad bi svi ćutali svijet bi ostao bez napretka.
↑  ↓

#10 02.12.2010-23:22
arax Offline
Administrator
Registrovan/a od: 04.02.2009-10:24
Komentari: 981


Subject: Re: Recnik Wi-Fi termina
Fraza za prolaz (pass phrase)
Niz karaktera za pravljenje kljuca koji koristi Wi-Fi Protected Access, WPA (Wi-Fi zašticen pristup). (Vidite PSK, WPA).

PC kartica (PC card)
Izmenljiva memorija velicine kreditne kartice ili I/O uredaj koji može da se umetne u prikljucak za proširenje na prenosivom racunaru ili personalnom digitalnom pomocniku (personal digital assistant, PDA). PC kartice se primarno koriste na prenosivim racunarima i PDA. Ove perferne komponente obuhvataju mrežne kartice, menorijske kartice, modeme, žicane mrežne kartice i cvrste diskove. (Vidite NIC, PCI).

PCI
Peripheral Component Interconnect (povezivanje perifernih komponenti). I/O racunarska magistrala visokih performansi koja omogucava upotrebu prikljucaka za proširenje za operacije velikih brzina. (Vidite NIC, PC kartica).

PCMCIA
Kartice za proširenje koje se sada nazivaju “PC kartice” su se ranije nazivale “PCMCIA kartice” zato što su odgovarale standardima koje je ustanovio Personal Computer Memory Card International Accociation (medunarodni komitet za memorijske kartice personalnih racunara).

PDA
Personal Digital Assistant (personalni digitalni pomocnik). Manji od laptop racunara, ali sa istim mogucnostima racunanja i komunikacije, PDA uredaji se znatno razlikuju po velicini, kompleksnosti i funkcionalnosti. PDA može da ponudi bežicno povezivanje preko ugradenih Wi-Fi kartica, prikljucnih PC kartica ili Compact Flash Wi-Fi. (Vidite PC kartica).

PEAP
Protected Extensible Authentication Protocol (zašticeni protokol za proširenu proveru autenticnosti). Protokol koji predlažu Microsoft, Cisco i RSA Security za 802.1X proveru autenticnosti u bežicnim lokalnim mrežama (regionalnim mrežama). (Vidite EAP, LEAP).

PEAPv1/EAP-GTC
Protected Extensible Authentication Protocol, protokol koji su zajedno razvili Microsoft, RSA Security i Cisco za prenos podataka o proveri autenticnosti, ukljucujuci lozinke, preko 802.11 bežicnih mreža. PEAP proverava autenticnost bežicnih LAN klijenata koristeci digitalne sertifikate samo na strani servera tako što pravi šifrovani SSL/TLS tunel izmedu klijenta i provere autenticnosti.

Mreža ravnopravnih racunara (peer-to-peer network)
Bežicna ili žicana racunarska mreža koja nema server, niti centralni razvodni uredaj ili ruter. Svi umreženi racunari imaju jednaku mogucnost da se ponašaju kao mrežni server ili klijent, a svaki klijentski racunar može da komunicira sa svim ostalim bežicnim racunarima bez potrebe da to obavlja preko pristupne tacke ili razvodnog uredaja. Medutim, pošto ne postoji centralna bazna stanica da nadgleda mrežni saobracaj ili da pruža pristup Internetu, može da dode do medusobnog ometanja signala, što smanjuje ukupne performanse mreže. (Vidite Ad-Hoc režim, mreža ravnopravnih uredaja).

PHY
Fizicki, ili najniži sloj OSI mrežnog modela. U bežicnoj mreži, PHY definiše parametre kao što su brzina prenosa podataka, metoda modulacije, parametri signaliziranja, sinhronizovanje predajnika/prijemnika, itd. U stvarnoj radio implementaciji, PHY odgovara prednjem kraju radia i sekcijama obrade osnovnog opsega signala. (Vidite ISO mrežni model).

Utakni i koristi (plug-and-play)
Osobine koje omogucavaju automatsko konfigurisanje dodataka i perifernih uredaja, poput PC kartica, štampaca, sekenera i multimedijalnih uredaja. (Vidite PC kartica).
Ćutanje je zlato. Kad bi svi ćutali svijet bi ostao bez napretka.
↑  ↓

#11 02.12.2010-23:23
arax Offline
Administrator
Registrovan/a od: 04.02.2009-10:24
Komentari: 981


Subject: Re: Recnik Wi-Fi termina
POTS
Plain Old Telephone Service (klasican telefonski servis). Tradicionalni analogni telefonski servis koji pruža vecina telefonskih kompanija. (Vidite širokopojasni, uspostavljanje komutirane veze, DSL, ISDN).

Server za štampanje (print server)
Mrežni uredaj, najcešce racunar, koji je povezan bar sa jednim štampacem, omogucavajuci deljenje tog štampaca izmedu racunara u mreži.

Zastupnicki server (proxy server)
Tehnika koja se koristi u velikim kompanijama i organizacijama za unapredivanje operacija i bezbednosti mreže. Zastupnicki server prima zahteve namenjene drugom serveru da bi sprecio direktnu komunikaciju izmedu dve ili više mreža. Zastupnicki server zatim prosleduje odobrene zahteve udaljenim serverima.

PSK
Mehanizam u Wi-Fi Protected Access (WPA)-Personal koji omogucava upotrebu rucno unetih kljuceva ili lozinki za aktiviranje WPA zaštite. PSK se unosi na pristupnoj tacki ili kucnom bežicnom mrežnom prolazu i na svakom racunaru koji se nalazi u Wi-Fi mreži. Nakon unosa lozinke, Wi-Fi Protected Access automatski preuzima kontrolu. WPA sprecava prisluškivace i druge neovlašcene korisnike da pristupe mreži tako što zahteva da svi uredaji imaju podudarne lozinke. Lozinka takode aktivira proces šifrovanja: u WPA to je Temporal Key Integrity Protocol, TKIP (protokol integriteta privremenog kljuca), a u WPA2 to je Advanced Encryption Standard (usavršeni standard šifrovanja). (Vidite TKIP, WPA-Personal, WPA2-Personal).

QoS
Quality of Service (kvalitet usluge). Potreban je za podršku bežicnih multimedijalnih aplikacija i usavršenog upravljanja mrežnim saobracajem. QoS omogucava pristupnim tackama da daju prioritet saobracaju i da optimizuju nacin deljenja mrežnih resursa koji su smešteni u razlicitim aplikacijama. Bez QoS, sve aplikacije koje se izvršavaju na razlicitim uredajima imaju istu mogucnost prenosa okvira podataka. To funkcioniše dobro za saobracaj podataka iz aplikacija kao što su web pretraživaci, prenos fajlova ili elektronske pošte, ali nije adekvatno za multimedijalne aplikacije. Voice over Internet Protocol, VoIP (protokol prenosa glasa preko Interneta), video striming i interaktivne igrice su izuzetno osetljive na porast kašnjenja i smanjivanje propusnog opsega i zato zahtevaju QoS. QoS proširenja za 802.11 mreže ce se naci u ocekivanom IEEE 802.11e standardu. (Vidite 802.11e, WMM).

RADIUS
Remote Access Dial-Up User Service (protokol servisa za daljinsku proveru autenti~nosti korisnika na komutiranim vezama). Standardna tehnologija koju koriste mnoge velike korporacije za zaštitu pristupa bežicnim mrežama. RADIUS je šema korisnickog imena i lozinke koja omogucava samo ovlašcenim korisnicima da pristupaju mreži; to ne utice na podatke, niti ih šifruje. Kada korisnik želi da prvi put pristupi mreži, zašticenim fajlovima ili lokaciji, taj korisnik mora da unese svoje ime i lozinku i da te podatke prosledi preko mreže do RADIUS servera. Server zatim proverava da li taj korisnik ima nalog i, ako ima, proverava da li koristi odgovarajucu lozinku pre nego što mu dozvoli pristup mreži. RADIUS može da se podesi tako da pruža razlicite nivoe ili klase pristupa. Na primer, jedan nivo može da omogucava samo pristup Internetu; drugi nivo može da pruža pristup Internetu i elektronskoj pošti; neka druga klasa naloga može da pruža pristup Internetu, elektronskoj pošti i zašticenom poslovnom serveru fajlova. Kao i kod ostalih sofisticiranih tehnologija zaštite, postoje razlicite vrste i nivoi RADIUS-a. (Vidite EAP, WPA, WPA2).

Opseg (range)
Razdaljina koju pokriva bežicna mreža ili radio uredaj. U zavisnosti od okruženja i vrste antene, Wi-Fi signali mogu da imaju opseg do jedne milje.

RC4
Metoda šifrovanja koju je razvio RSA Data Security. Ova metoda dopušta dužinu kljuca do 1024 bitova i jedna je od komponenti mnogih šema šifrovanja, ukljucujucu SSL, WEP i TKIP. (Vidite SSL, WEP, TKIP).

Repetitor (repeater)
Bežicni repetitor je uredaj koji proširuje domet postojece pristupne tacke tako što prenosi njen signal. Bežicni repetitor ne obavlja inteligentno rutiranje koje mogu da vrše bežicni mostovi i ruteri.
Ćutanje je zlato. Kad bi svi ćutali svijet bi ostao bez napretka.
↑  ↓

#12 02.12.2010-23:23
arax Offline
Administrator
Registrovan/a od: 04.02.2009-10:24
Komentari: 981


Subject: Re: Recnik Wi-Fi termina
Kucni mrežni prolaz (residential gateway)
Bežicni uredaj koji dopušta da više uredaja pristupa kucnoj mreži, ukljucujuci to da personalni racunari i periferne komponente pristupaju Internetu i medusobno komuniciraju. (Vidite mrežni prolaz).

RFID
Radio Frequency Identification (identifikacija radio frekvencije). Tehnologija elektronske identifikacije koja koristi signale radio frekvencija za citanje identifikacionih podataka sadržanih u oznakama na opremi i proizvodima. RFID je alternativa trakastim kodovima (bar code).

Roaming
Mogucnost nesmetanog prelaska iz jedne oblasti pokrivenosti signalom Wi-Fi ili mobilne telefonije u drugu oblast, bez gubitka konektivnosti. Roaming se takode odnosi na mogucnost mobilnih službenika da se bežicno povezuju sa Internetom sa razlicitih aktivnih tacaka bez konfrontiranja šema koje koriste razliciti dobavljaci Internet usluga. (Vidite aktivna tacka, mobilni profesionalac).

Piratska pristupna tacka (rogue)
Neovlašcena pristupna tacka instalirana u kompanijskoj WLAN mreži, obicno od strane korisnika. Piratske pristupne tacke predstavljaju bezbednosni rizik. Ove pristupne tacke gotovo nikada nisu u skladu sa bezbednosnim pravilima organizacije i, obicno, na njima nije prisutna nikakva vrsta zaštite. Piratske pristupne tacke predstavljaju otvorene, nezašticene interfejse u kompanijskoj mreži. (Vidite detekcija upada).

Ruter (router)
Bežicni ruter je uredaj koji prihvata konekcije od bežicnih uredaja u mreži, a obuhvata zaštitni zid mreže radi bezbednosti i nudi adrese lokalne mreže. (Vidite razvodni uredaj).

Satelitska širokopojasna konekcija (satellite broadband)
Bežicni brzi Internet servis koji se dobija preko satelita. Neke satelitske širokopojasne konekcije su dvosmerne - na gore i na dole. Druge su jednosmerne, gde satelit pruža brzu vezu na dole, a zatim koristi komutiranu telefonsku konekciju ili neki drugi zemaljski sistema za vezu na kore do Interneta. (Vidite širokopojasni, uspostavljanje komutirane veze).

Tražilac zaštite (security supplicant)
Klijentski softver koji koordinira proveru autenticnosti i pravljenja kljuca sesije.

Server
Racunar koji obezbeduje resurse ili usluge drugim racunarima i uredajima u mreži. Vrste servera mogu da obuhvataju servere za štampanje, Internet servere, servere za poštu i DHCP server. Server takode može da se kombinuje sa razvodnim uredajem ili ruterom. (Vidite DHCP, razvodni uredaj, ruter).

Ispitivanje lokacije (site survey)
Sveobuhvatna studija koju izvode menadžeri mreže kako bi bili sigurni da ce biti ispunjeni planirani nivoi usluga kada se angažuje nova bežicna LAN mreža, ili dodatni WLAN segmenti u postojecoj mreži. Ispitivanje lokacije se obicno koristi za optimalno postavljanje pristupnih tacaka; takode, može da se koristi za detekciju piratskih pristupnih tacaka. (Vidite detekcija upada, piratska pristupna tacka).

Njuškalo (sniffer)
Softver koji nadgleda mrežni saobracaj. Ovi softveri mogu da snimaju podatke koji se prenose preko mreže, a ponekad se koriste za nelegalno hakerisanje mreže.
Ćutanje je zlato. Kad bi svi ćutali svijet bi ostao bez napretka.
↑  ↓

#13 02.12.2010-23:24
arax Offline
Administrator
Registrovan/a od: 04.02.2009-10:24
Komentari: 981


Subject: Re: Recnik Wi-Fi termina
SOHO
Termin koji opisuje kancelariju sa deset ili manje racunara i/ili službenika.

SSID
Jedinstveni naziv mreže od 32 karaktera, ili identifikator, pomocu kojeg se jedna bežicna LAN mreža razlikuje od druge. Sve pristupne tacke i klijenti koji pokušavaju da se povežu sa odreženom WLAN mrežom moraju da koriste isti SSID. SSID može da bude alfanumericki naziv sa maksimalno 32 karaktera. (Vidite ESSID, mrežni naziv).

SSL
Secured Socket Layer (veza na nivou bezbednosne uticnice). Protokol koji se koristi za bezbedni Internet komunikaciju. SSL se najcešce koristi za šifrovanje bankarskih i poslovnih transakcija na mreži. SSL šifruje i razmenjuje informacije izmedu korisnikovog pretraživaca i web servera tako da samo ovlašcene strane mogu da ih procitaju. Kada SSL sesija zapocne, server šalje svoj javni kljuc pretraživacu. Pretraživac zatim šalje serveru nasumicno generisan tajni kljuc za tu sesiju. (Vidite RC4).

Podmreža (subnetwork ili subnet)
Opseg IP adresa koji je deo veceg opsega adresa. Podmreže se koriste za podelu mrežnih adresa velike mreže na manje mreže. Podmreže se povezuju sa drugim mrežama preko rutera. Svaka pojedinacna LAN mreža ce obicno koristiti istu podmrežu za sve svoje klijente. (Vidite IP adresa, ruter).

Komutator (switch)
Vrsta razvodnog uredaja koji kontroliše upotrebu uredaja kako bi sprecio koliziju podataka i osigurao optimalne performanse mreže. Komutator se ponaša kao mrežni saobracajac: umesto da sve pakete koje primi prosleduje do svih portova, kao što to radi razvodni uredaj, komutator prosleduje pakete samo do prijemnog porta. (Vidite razvodni uredaj).

TCP
Transmission Control Protocol (protokol za kontrolu prenosa). Protokol transportnog nivoa koji se koristi sa Internet protokolom (IP) za prenos podataka preko Interneta. (Vidite IP, TCP/IP).

TCP/IP
Osnovna tehnologija Internet komunikacije. Dok IP upravlja stvarnom isporukom podataka, TCP prati pakete podataka radi efikasnog prenosa poruke kroz Internet. Svaki racunar u TCP/IP mreži ima sopstvenu IP adresu koja je ili dinamicki dodeljena na pocetku (vidite DHCP) ili trajno dodeljena kao staticna adresa. Sve TCP/IP poruke sadrže adresu odredišne mreže, kao i adresu odredišne stanice. To omogucava da se TCP/IP poruke prenose do više mreža (podmreža) unutar jedne organizacije ili širom sveta. Na primer, kada korisnik preuzme web stranicu, TCP na web serveru deli fajl stranice na pakete, numeriše te pakete i pojedinacno ih prosleduje na korisnikovu IP adresu. Paketi mogu da se prenose razlicitim putanjama pre nego što dodu na odgovarajucu adresu. Na odredištu, TCP sakuplja pojedinacne pakete, cekajuci da svi stignu da bi ih predstavio kao jedan fajl. (Vidite IP, IP adresa, paket, TCP).

Propusni opseg (throughput)
Propusni opseg se obicno meri u bps, Kbps, Mbps ili Gbps, a to je kolicina podataka koja se može poslati sa jedne lokacije na drugu u odredenom vremenskom periodu. (Vidite bps, Mbps).

TKIP
Temporal Key Integrity Protocol (protokol integriteta privremenog kljuca). Mehanizam bežicnog zaštitnog šifrovanja u Wi-Fi Protected Access. TKIP koristi metodologiju hijerarhije kljuca i upravljanja kljucem, cime se uklanja predvidljivost na koju se napadaci oslanjaju kada se koristi WEP kljuc. TKIP povecava velicinu kljuca sa 40 na 128 bitova i WEP-ov jedan staticni kljuc zamenjuje kljucevima koje dinamicki generiše i distribuira server za proveru autenticnosti, nudeci oko 500 triliona mogucih kljuceva koji se mogu koristiti za dati paket podataka. TKIP takode obuhvata Message Integrity Check (MIC), koji je namenjen da spreci napadaca da presretne pakete podataka, izmeni ih i ponovo pošalje. Znacajnim povecavanjem velicine kljuceva, broja kljuceva koji su u upotrebi i stvaranjem mehanizma za proveru integriteta, TKIP znatno usložnjava i otežava dekodiranje podataka u Wi-Fi mreži. TKIP takode znacajno povecava jacinu i kompleksnost šifrovanja u bežicnoj mreži, tako da je napadacu izuzetno teško, ako ne i nemoguce, da provali u Wi-Fi mrežu. (Vidite AES, WPA, WPA2).

TLS
Transport Layer Security (zaštita transportnog sloja). Novija verzija protokola SSL, koja podržava više algoritama šifrovanja nego SSL. TLS je namenjen za proveru autenticnosti i šifrovanje komunikacije, kao i za sprecavanje prisluškivanja, falsifkovanja poruka i ometanja. (Vidite EAP, SSL).

Trostruki režim (tri-mode)
U Wi-Fi kontekstu, trostruki režim se odnosi na uredaje koji su kompatibilni sa standardima 802.1b, a i g. U kontekstu mobilne tehnologije, trostruki režim opisuje mobilni telefon koji može da koristi analogne, digitalne i GSM frekvencije. (Vidite dvostruko frekvencijsko podrucje).
Ćutanje je zlato. Kad bi svi ćutali svijet bi ostao bez napretka.
↑  ↓

#14 02.12.2010-23:25
arax Offline
Administrator
Registrovan/a od: 04.02.2009-10:24
Komentari: 981


Subject: Re: Recnik Wi-Fi termina
USB
Brza dvosmerna serijska konekcija koja se koristi za prenos podataka izmedu racunara i perifernih komponenti kao što su digitalne kamere i memorijske kartice. USB 2.0 specifikacija, objavljena 2000. godine, omogucava brzinu prenosa podataka do 480 Mbps, što je 40 puta brže od originalne specifikacije koja je omogucavala samo 12 Mbps.

UWB
Ultra Wideband (ultraširokopojasni). Relativno nov termin koji se koristi za opisivanje tehnologije koja je poznata još od 1960-ih godina kao “osnovni opseg” ili “impuls”. UWB prenosi i prima izuzetno kratke blokove radio signala, obicno od oko par milijarditih delov sekunde (nanosekunde) trajanja. Ovi blokovi proizvode talasne oblike izuzetno velikog raspona frekvencija.
Prenos glasa preko Wi-Fi (Voice over Wi-Fi)
VoIP usluge koje se isporucuju preko bežicnih mreža. Ponekad se koristi i naziv bežicni glas preko IP. (Vidite IP telefonija, VoIP).

VoIP
Voice over Internet Protocol (protokol prenosa glasa preko Interneta). Tehnologija za prenos obicnih telefonskih poziva preko Interneta korišcenjem mreža zasnovanih na prenosu paketa umesto standardnih javnih komutiranih telefonskih mreža ili Plain Old Telephone Service (POTS). (Vidite IP telefonija, prenos glasa preko Wi-Fi).

VPN
Virtual Private Network (virtuelna privatna mreža). Šema šifrovanja mrežnog sloja koja omogucava da se bežicni klijenti bezbedno povezuju sa korporacijskim mrežama koristeci Internet. Vecina velikih korporacija danas koristi VPN da bi zaštitili svoje radnike sa udaljenim pristupom i njihove konekcije. VPN funkcioniše tako što se pravi bezbedan virtuelni “tunel” od racunara krajnjeg korisnika kroz pristupnu tacku ili mrežni prolaz krajnjeg korisnika, kroz Internet, pa sve do korporacijskih servera i sistema. VPN takode funkcioniše i za bežicne mreže i može efikasno da zaštiti prenose od Wi-Fi racunara do korporacijskih servera i sistema.

WAN
Wide Area Network, WLAN (mreža širokog podrucja). Mreža za komunikaciju podataka koja pokriva velike lokalne, regionalne, nacionalne ili medunarodne oblasti i obicno se nalazi u ponudi javnih dobavljaca telekomunikacionih usluga (kao što su telefonske kompanije). Ovaj termin se koristi da bi se napravila razlika izmedu mreža podataka zasnovanih na telefonskim linijama i Wi-Fi mreža. Za telefonske mreže se koristi termin WAN, a za Wi-Fi mreže se koristi termin Wireless Local Area Network (bežicna lokalna mreža). (Vidite LAN, WMAN, WPAN).

WAP
Wireless Applications Protocol, WAP (protokol za bežicne aplikacije). Protokol namenjen za isporuku aplikacija mobilnim uredajima, ukljucujuci mobilne telefone, pejdžere, inteligentne telefone i komunikatore.
Rat znakovima ispisanim kredom (war chalking)
Ukazivanje na prisustvo kako zašticenih, tako i nezašticenih bežicnih mreža tako što se kredom obeležavaju zgrade ili trotoari pored zgrada u kojima ove mreže postoje.

Ratna vožnja (war driving)
Praksa gde se pojedinci voze kolima naokolo, opremljeni globalnim sistemom za pozicioniranje (GPS), laptop racunarom sa WNIC karticom i antenom (obicno ugradenom u WNIC), da bi pronašli lokaciju zašticene ili nezašticene bežicne mreže. Lokacija bežicne mreže se dobija iz GPS ocitavanja i odgovarajucih SSID, i objavljuje se u bazama podataka koje se nalaze na Internetu. Termin ratna vožnja potice iz filma War Games, gde su hakeri pristupali tradicionalnim mrežama tako što su nasumicno okretali telefonske brojeve sve dok im ne bi odgovorio modem. (Vidite GPS).
Ćutanje je zlato. Kad bi svi ćutali svijet bi ostao bez napretka.
↑  ↓

#15 02.12.2010-23:25
arax Offline
Administrator
Registrovan/a od: 04.02.2009-10:24
Komentari: 981


Subject: Re: Recnik Wi-Fi termina
WEP
Originalni bezbednosni standard koji se koristi u bežicnim mrežama za šifrovanje bežicnog mrežnog saobracaja. (Vidite WPA).

Wi-Fi CERTIFIED
Sertifikacioni standard koji dobijaju IEEE 802.11 WLAN proizvodi koji su prošli testove kompatibilnosti koje razvija i vodi Wi-Fi Alliance. (Vidite Wi-Fi sertifikat kompatibilnosti)

Wi-Fi sertifikat kompatibilnosti (Wi-Fi Interoperability Certificate)
Potvrda da je proizvod prošao testiranje kompatibilnosti i da ce raditi zajedno sa ostalim proizvodima koji takode imaju Wi-Fi sertifikate. (Vidite Wi-Fi CERTIFIED).

Wi-Fi ZONE
Sertifikacioni program Wi-Fi Alliance koji omogucava korisnicima da lako identifikuju lokacije aktivnih tacaka na kojima postoji mogucnost Wi-Fi konekcija. Ovaj program omogucava korisnicima širom sveta da prepoznaju jedinstveni Wi-Fi ZONE brend. Wi-Fi ZONE logo garantuje korisnicima da ce moci da dobiju brzu i pouzdanu konekciju sa Internetom u kaficu, hotelu, aerodromu, kongresnom centru ili nekoj drugoj javnoj lokaciji. (Vidite aktivna tacka).

Wi-Fi
Termin koji je u opticaj uvela Wi-Fi Alliance da bi se opisali WLAN proizvodi koji su zasnovani na IEEE 802.11 standardima. (Vidite Wi-Fi CERTIFIED).

WiMAX
Worldwide Interoperability for Microwave Access (globalna kompatibilnost za mikrotalasni pristup). Odnosi se na IEEE 802.16 standard za bežicnu pokrivenost na razdaljinama do 31 milje. WiMAX funkcioniše u pojasima od 2 do 11 GHz i omogucava povezivanje sa baznom stanicom koja se ne nalazi na liniji direktnog vidika, mada je ova linija verovatno neophodna da bi se dostigla konektivnost na razdaljini od 31 milje. Brzina prenosa podataka je do 70 Mbps, što je, prema zagovornicima WiMAX-a, dovoljan propusan opseg za istovremeno podržavanje više od 60 poslovnih i stotine kucnih mreža. (Vidite WMAN).
Bežicna mreža (wireless network)
Uredaji povezani u mrežu korišcenjem centralne bežicne pristupne tacke. (Vidite WLAN).

WLAN
Wireless Local Area Network (bežicna lokalna mreža). Vrsta lokalne mreže u kojoj se podaci šalju i primaju preko radio talasa visoke frekvencije umesto preko kablova i žica. (Vidite LAN, bežicna mreža).

WMAN
Wireless Metropolitan Area Network (bežicna gradska mreža). Bežicna mreža koja može da se uporedi sa mrežom mobilne telefonije, gde korisnici iz gradske oblasti mogu besplatno da pristupaju Internetu. WiMAX tehnologija predstavlja osnovu za WMAN mreže.

WMM
Wi-Fi Multimedia. Grupa osobina bežicnih mreža koja unapreduje korisnicki doživljaj audio, video i glasovnih aplikacija. WMM je zasnovan na podskupu IEEE 802.11e WLAN QoS standardu. WMM dodaje Wi-Fi mrežama mogucnosti prioriteta i optimizuje njihove performanse kada se više konkurentnih aplikacija, svaka sa razlicitim zahtevima kašnjenja i propusnog opsega, nadmecu za mrežne resurse. Korišcenjem WMM, zadovoljstvo krajnjeg korisnika se postiže velikom raznovrsnošcu uslova okruženja i saobracaja. WMM daje mogucnost korisnicima kucnih mreža i menadžerima velikih korporacijskih mreža da odluce koji tok podataka je najvažniji i dodele mu viši saobracajni prioritet. (Vidite 802.11e, QoS).

WMMTM
Wi-Fi Multimedia. Grupa osobina bežicnih mreža koja unapreduje korisnicki doživljaj audio, video i glasovnih aplikacija. WMM je zasnovan na podskupu IEEE 802.11e WLAN QoS standardu. WMM dodaje Wi-Fi mrežama mogucnosti prioriteta i optimizuje njihove performanse kada se više konkurentnih aplikacija, svaka sa razlicitim zahtevima kašnjenja i propusnog opsega, nadmecu za mrežne resurse. Korišcenjem WMM, zadovoljstvo krajnjeg korisnika se postiže velikom raznovrsnošcu uslova okruženja i saobracaja. WMM daje mogucnost korisnicima kucnih mreža i menadžerima velikih korporacijskih mreža da odluce koji tok podataka je najvažniji i dodele mu viši saobracajni prioritet. (Vidite 802.11e, QoS).
Ćutanje je zlato. Kad bi svi ćutali svijet bi ostao bez napretka.
↑  ↓

Stranice (2): 1, 2


All times are GMT +01:00. Current time: 24.06.2018-05:55.