Centar za edukaciju-BiH#1 24.03.2011 10:59
miro35 Van mreze
Clan
Registrovan od:05.01.2009
Postovi:608


Ocjena: Ocjena:100 Predmet:Gotova rješenja za fiskalne uređaje
Evo primjer računa za HCP uređaje zajedno sa kontrolom (funkcijom) za greške koje se mogu desiti prilikom komunikacije kompjutera i fiskalnog uređaja:
PreuzmiIzvorni kd (Text):
 1. 'DEFINISANJE PROMENLJIVIH
 2. '...........................
 3. Dim rs2
 4. Dim db As Database
 5. Set Tekst = New Stream
 6. Tekst.Open
 7. Tekst.Position = 0
 8. Tekst.Charset = "UTF-8"
 9. Tekst.WriteText "<?xml version=""1.0"" encoding=""UTF-8"" standalone=""yes""?>" & vbCrLf
 10.  
 11. Tekst.WriteText "<RECEIPT>" & vbCrLf
 12. Set db = CurrentDb()
 13. Set rs2 = db.OpenRecordset("SELECT * FROM qryProba WHERE Broj='" & Me.Broj & "'", dbOpenDynaset)
 14.     Do While Not rs2.EOF
 15.  
 16.  Tekst.WriteText "<" & "DATA BCR" & "=" & """" & rs2!SIFART & """" & " " & "VAT" & "=" & """" & rs2!ArtGPorez & """" & " " & "MES" & "=" & """" & rs2!MES & """" & " " & "DEP=""1"" " & " " & "DSC" & "=" & """" & rs2!ArtNaz & """" & " " & "PRC" & "=" & """" & rs2!Cijena & """" & " " & "AMN" & "=" & """" & rs2!KOLICINASAD & """" & " " & "/>" & vbCrLf
 17.  
 18. rs2.MoveNext
 19.  
 20.     Loop
 21.    
 22.       rs2.Close
 23.      
 24.       Tekst.WriteText "<DATA PAY=""0"" " & "Amount" & "=" & """" & Me.Sveukupno & """" & " " & "/>" & vbCrLf
 25.      
 26.      
 27.    Tekst.WriteText "</" & "RECEIPT" & ">" & vbCrLf
 28.      
 29.  
 30.    
 31.     Set db = Nothing
 32. Tekst.SaveToFile "C:\HCP\TO_FP\RCP_" & Me.BrojRac & ".XML", adSaveCreateOverWrite
 33.  Tekst.Close
 34.  Dim rs4
 35. Dim db4 As Database
 36. Set Tekst4 = New Stream
 37. Tekst4.Open
 38. Tekst4.Position = 0
 39. Tekst4.Charset = "UTF-8"
 40. Tekst4.WriteText "<?xml version=""1.0"" encoding=""UTF-8"" standalone=""yes""?>" & vbCrLf
 41.  
 42.     'Set db4 = Nothing
 43. Tekst4.SaveToFile "C:\HCP\TO_FP\CMD.OK", adSaveCreateOverWrite
 44.  Tekst4.Close
 45.  ProvjeraP (Me.Broj)

Miro
↑  ↓

#2 24.03.2011 11:06
miro35 Van mreze
Clan
Registrovan od:05.01.2009
Postovi:608


Predmet:Re: Gotova rješenja za fiskalne uređaje
Sada ide funkcija za provjeru "ProvjeraP(Me.BrojRacuna).Nju stavimo odmah ispod ovog koda za ispis računa:
PreuzmiIzvorni kd (Text):
 1.  Function ProvjeraP(BrojRac As String) As String
 2.      Const PutTO = "C:\HCP\TO_FP"
 3.     Const PutFrom = "C:\HCP\FROM_FP"
 4.      
 5.    
 6.     Dim temp As String
 7.     Dim ImeF(1 To 2) As String
 8.     Dim ImeR(1 To 2) As String
 9.     Dim fs, R, F
 10.     Dim Brojac As Integer
 11.     Dim i As Integer
 12.     Dim Putanja_Filea As String
 13.      
 14.    
 15.     ImeR(1) = "RCP_" & BrojRac & ".XML"  ' Broj rac iz polja me.Me.BROIZD + RCP_ tekst
 16. ImeR(2) = "RCP_" & BrojRac & ".ERR"
 17. Provjera1:
 18. Set fs = Application.FileSearch
 19. With fs
 20.     .LookIn = PutTO
 21.     .FileType = 1
 22.     If .Execute > 0 Then
 23.         For i = 1 To .foundfiles.Count
 24.          F = Right(.foundfiles(i), 3)
 25.           If F = "XML" Then
 26.           ImeF(1) = .foundfiles(i)
 27.           ImeF(1) = ImeFajla(ImeF(1))
 28.             If ImeF(1) = ImeR(1) Then
 29.             DoEvents
 30.             Brojac = Brojac + 1
 31.                If Brojac > 3 Then GoTo Izlaz
 32.                Zaustavi (Brojac)
 33.                GoTo Provjera1
 34.             End If
 35.           End If
 36.         Next i
 37.     End If
 38.  
 39. End With
 40.      
 41. Provjera2:
 42. Set fs = Application.FileSearch
 43. With fs
 44.     .LookIn = PutFrom
 45.     .FileType = 1
 46.     If .Execute > 0 Then
 47.         For i = 1 To .foundfiles.Count
 48.         F = Right(.foundfiles(i), 3)
 49.             If F = "ERR" Then
 50.             ImeF(2) = ImeFajla(.foundfiles(i))
 51.                 If ImeF(2) = ImeR(2) Then
 52.                 Putanja_Filea = .foundfiles(i)
 53.                 Close #1
 54.                 Open Putanja_Filea For Input As 1
 55.                 Input #1, temp
 56.                 Close #1
 57.                 MsgBox "Greška:" & temp & "!", vbExclamation, "Ra
 58. un nije fiskaliziran"
 59.                DoCmd.SetWarnings False
 60.             DoCmd.RunSQL "UPDATE Proba SET Nefiskaliziran='" & "-1" & "' WHERE BrojRacuna='" & Forms.frmIZLAZMP.brojRacuna & "'"
 61. DoCmd.SetWarnings True
 62.                 GoTo Kraj
 63.                 End If
 64.             End If
 65.         Next i
 66.     End If
 67. End With
 68.      
 69. Kraj:
 70.  
 71.     Exit Function
 72. Izlaz:
 73.     MsgBox "Ra
 74. un nije ispisan,greška u komunikaciji sa ureajem!", vbExclamation, "Obavijest"
 75.     DoCmd.SetWarnings False
 76.             DoCmd.RunSQL "UPDATE Proba SET Nefiskaliziran='" & "-1" & "' WHERE BrojRacuna='" & Forms.frmIZLAZMP.brojRacuna & "'"
 77. DoCmd.SetWarnings True
 78. BrisiFile (PutTO)
 79.  
 80. GoTo Provjera2
 81.     GoTo Kraj
 82.     End Function
 83.      
 84.     Function ImeFajla(PutanjaF As String) As String
 85.     '*******************************************
 86.     'Ime:      ImeDir   (Function)
 87.     'Sadržaj: Odvaja ime fajla od putanje
 88.     'Autor:     ZXZ
 89.     'Datum:      09 01, 2010, 11:36:53
 90.     'Adresa: Tuzla BiH
 91.     'Email:     zxz@icentar.ba
 92.     'Ulazni parametri:Putanja
 93.     'Izlazni parametri:Zadnj dir od putanja
 94.     '*******************************************
 95.        Dim X As Integer
 96.         Dim Putanja As String
 97.        
 98.         On Error Resume Next
 99.     Putanja = PutanjaF
 100. Start:
 101.     Do Until Right$(Putanja, 1) = "\"
 102.             Putanja = Left$(Putanja, Len(Putanja) - 1)
 103.      Loop
 104.      ImeFajla = Mid(PutanjaF, Len(Putanja) + 1)
 105.     End Function
 106.     Function Zaustavi(Trajanje)
 107.     Dim VRIJEME
 108.      
 109.     DoEvents
 110.      
 111.     Trajanje = Trajanje + Timer()
 112. Start:
 113.     VRIJEME = Timer()
 114.     If VRIJEME < Trajanje Then GoTo Start
 115.     End Function
 116.     Function BrisiFile(Putanja As String)
 117.     Dim fs
 118.     Dim i As Integer
 119.        
 120.     Set fs = Application.FileSearch
 121.     With fs
 122.         .LookIn = Putanja
 123.         .FileType = 1
 124.         If .Execute > 0 Then
 125.             For i = 1 To .foundfiles.Count
 126.             Kill .foundfiles(i)
 127.             Next i
 128.         End If
 129.     End With
 130.     End Function

Miro
↑  ↓

#3 24.04.2011 23:36
adi Van mreze
Clan
Registrovan od:06.02.2011
Postovi:78


Predmet:Re: Gotova rješenja za fiskalne uređaje
vezano za moj raniji post evo koda koji koristim za "izvlačenje" broja fiskalnog računa iz answer fajla za nsc uređaje:

Citat:
Function Broj_Racuna()
Dim temp As String
Dim Poz, Poz2, Poz3 As Integer

Close #1
Open Putanja_Filea For Input As 1
While Not EOF(1)
Line Input #1, temp
If Mid(temp, 1, 2) = "56" Then
Poz = InStr(1, temp, ";")
Poz2 = InStr(Poz + 1, temp, ",")
Poz3 = InStr(Poz2 + 1, temp, ",")
Broj_Racuna2 = Mid(temp, Poz2 + 1, Poz3 - Poz2 - 1)
GoTo kraj:
End If
Wend
kraj:
Close #1
End Function

Izvorni kod primjer
↑  ↓

#4 27.04.2011 11:47
miro35 Van mreze
Clan
Registrovan od:05.01.2009
Postovi:608


Predmet:Re: Gotova rješenja za fiskalne uređaje
Još nešto bi bilo dobro napraviti naravno ako se može.Neznam da li je kod NSC-a isto ali kod HCP-ovih uređaja u nazivu artikla nemogu se stavljati matematički znakovi a to su (+,-,>,<,%,",/,*).Evo sad je izašao ovaj njihov printer HCP FP555Ba i imao sam ga na testu i odličan je a košta oko 1100KM sa PDV-om.Netreba ni displej jer ima ugrađen u sebi.Ja imam jednu prodavnicu koja ima oko 30000 artikala.Koliko bi trebalo vremena da se izbace ovi gore navedeni znakovi iz naziva artikla u je dnoj tabeli.Da li je moguće napraviti funkciju da izbaci odnosno obriše ove znakove iz naziva artikla.Npr tabela je tblArtikli a kolona je ArtNaz.
Miro
↑  ↓

#5 27.04.2011 12:02
miro35 Van mreze
Clan
Registrovan od:05.01.2009
Postovi:608


Predmet:Re: Gotova rješenja za fiskalne uređaje
Možda je ovo rješenje našao sam na internetu ali kao odjednom za sve znakove:
Naz: Replace([ArtNaz];"&";" ")
Ovo znači da kad nadje ovaj znak zamjeni sa praznim mjestom.

Prilozi:
Informacije o tipu datoteke za:rar  replace001.rar
Preuzimanja:522
Velicina datoteke:9.31 KB


Miro
↑  ↓

#6 27.04.2011 12:17
Zuko Van mreze
Clan
Registrovan od:13.09.2010
Postovi:382


Predmet:Re: Gotova rješenja za fiskalne uređaje
evo ovdje imaš nekoliko zxz primjera za ovo je prvi a ostali su iza

http://www.icentar.ba/...ost&id=57
Pozdav,

Nedim
↑  ↓

#7 13.07.2011 12:26
miro35 Van mreze
Clan
Registrovan od:05.01.2009
Postovi:608


Predmet:Re: Gotova rješenja za fiskalne uređaje
Evo sada gotov primjer za HCP uređaje a to su HCP BestBa i HCP FP555Ba.
Primjer sadrži kreiranje xml fajla za ispis računa.
Ima funkciju za kontrolu naziva artikla a to znači ukoliko u nazivu artikla imate znakove:"+*-/& funkcija to ukloni iz naziva.Isto tako ako je naziv duži od 20 mjesta funkcija to skrati na 19 mjesta i na kraju stavi jednu točku.Ukoliko želite da povećate naziv na 32 mjesta jer vam to treba za ovaj pisač FP555Ba onda u tabeli Serials polje BrojZnakova promjenite na 32.
Druga funkcija se zove ProvjeraKlient i ona služi da provjeri da li je račun ispisan na fisk.uređaj.Pošto nemate spojen uređaj uvjek bi vam javljalo grešku odnosno poruku "Račun nije ispisan na fisk.uređaj".
Možete to isključiti u codu na ovom mjestu:
Tekst3.Position = 0
Tekst3.Charset = "UTF-8"
Tekst3.WriteText "<?xml version=""1.0"" encoding=""UTF-8"" standalone=""yes""?>" & vbCrLf

'Set db4 = Nothing
Tekst3.SaveToFile "C:\HCP\TO_FP\CMD.OK", adSaveCreateOverWrite
Tekst3.Close
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.RunSQL "UPDATE tblIzdatnica SET FiskalniIspis='" & "D" & "' WHERE Broj='" & Me.Broj & "'"
DoCmd.SetWarnings True

ProvjeraKlient (Me.Broj)
Ne zaboravite na svom računalu napraviti ove putanje:
C:\HCP\TO_FP
C:\HCP\FROM_FP

Prilozi:
Informacije o tipu datoteke za:rar  ZAHCP.rar
Preuzimanja:588
Velicina datoteke:38.33 KB


Miro
↑  ↓

#8 02.11.2011 10:15
Amelasar Van mreze
Clan
Registrovan od:07.04.2011
Postovi:263


Predmet:Re: Gotova rješenja za fiskalne uređaje
Za TRING uredjaje Favorite Plus i Partner:

Funkcija za izvlacenje broja racuna:
PreuzmiIzvorni kd (Text):
 1. Function Broj_Racuna(Putanja_Filea As String)
 2. Dim temp As String
 3. Dim Poz(1 To 2) As Integer
 4.  
 5. Close #1
 6. Open Putanja_Filea For Input As #1
 7. While Not EOF(1)
 8. Input #1, temp
 9. Poz(1) = InStr(1, temp, "BrojFiskalnogRacuna")
 10. If Poz(1) > 0 Then
 11. Input #1, temp
 12. Poz(1) = InStr(1, temp, ">") + 1
 13. Poz(2) = InStr(1, temp, "</")
 14. Broj_Racuna = Mid(temp, Poz(1), Poz(2) - Poz(1))
 15. Close #1
 16. GoTo Kraj:
 17. End If
 18. Wend
 19. Kraj:
 20. Close #1
 21. End Function

Funkcija za provjeru odgovora:

PreuzmiIzvorni kd (Text):
 1. Function Vrsta_Ugovora(Putanja_Filea As String)
 2. Dim temp As String
 3. Dim Poz(1 To 2) As Integer
 4.  
 5. Close #1
 6. Open Putanja_Filea For Input As #1
 7. While Not EOF(1)
 8. Input #1, temp
 9. Poz(1) = InStr(1, temp, "<VrstaOdgovora>")
 10. If Poz(1) > 0 Then
 11. Poz(1) = 16
 12. Poz(2) = InStr(1, temp, "</")
 13. Vrsta_Ugovora = Mid(temp, Poz(1), Poz(2) - Poz(1))
 14. Close #1
 15. GoTo Kraj:
 16. End If
 17. Wend
 18. Kraj:
 19. Close #1
 20. End Function

Funkcija koja se poziva poslije stampanja racuna:

PreuzmiIzvorni kd (Text):
 1. Function poziv()
 2. Dim Brojac As Integer
 3. Dim Odgovor As String
 4. Dim Brrac As String
 5.  
 6. Pauza1:
 7. Zaustavi (2)
 8. If Brojac > 6 Then GoTo Kraj
 9. On Error Resume Next
 10. Odgovor = Vrsta_Ugovora("c:\_hcp\stampatifiskalniracun.xml")
 11. If Err.Number = 53 Then
 12.     Err.Clear
 13.     On Error GoTo 0
 14.     Brojac = Brojac + 1
 15.     GoTo Pauza1
 16. End If
 17.  
 18. On Error GoTo 0
 19.  
 20. If Odgovor = "Greska" Then
 21.     MsgBox "Raeun nije fiskalizovan!", vbCritical
 22. Else
 23.     Brrac = Broj_Racuna("c:\_tremol\stampatifiskalniracun.11.xml")
 24.     [Forms]![racun].BRF = Brrac
 25.     [Forms]![racun].Fiskalizovan.Value = -1
 26. End If
 27. Izlaz:
 28. Exit Function
 29. Kraj:
 30. MsgBox "Doslo je do greske!"
 31. End Function

Prvo ide provjera odgovora, ako je OK nastavlja dalje uzima broj fiskalnog racuna i u program upisuje da je racun fiskalizovan.

Hvala ZXZ na pomoci.

Pozdrav.
Pozdrav, Amela
↑  ↓

Stranice (1):1


Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 7: 05 pm.