Centar za edukaciju-BiHzxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,305


Subject: Fondacija
Evo sta kaze zakon. kako registrovati.
IV ­  R EG ISTRIRANJ E U DRUŽENJ A  I  FO NDACIJ A 
Čla n 2 6 . 
Ud r u ženje  se  u p isuje  u  r egistar  u dru žen ja,  a  fo nd acija  u   r egistar  fo nd acija.  
Re gi st ar  u d ru ženja  vo d i  Fed er alno  m ini st ar st vo  a ko se  statu to m u d ru ženja  p r ed vid i  d a  će 
u d ru ženje  d je lo vat i na p o dru čju  d va  il i  više  ka nto na,  a  a ko  se  statu to m p r ed vid i d a  će u d ru ženje 
d jelo vat i na  p od ru čju  jed no g kanto na,  r egistar  u dru žen ja  će  vo d it kanto na ln i o r gan. 
Re gi st ar  s vih  fo nd aci ja  i s v ih stra n ih  ne vlad inih o rga niza cija  vo d i  Fed er alno  m inistar st vo . 
Dano m  up isa u  r egist ar   u dr u ženje  ili  fo nd acija  st ič e  svo jst vo  p r avno g lica.  


Ovdje obratite paznju na dobrovoljne priloge odnosno donacije.
IMO VINA  UDRUŽENJ A  I FONDACIJ A 
Čla n 3 8 . 
Im o vinu  u d ru ženja  i  fo nd acija  čin e: 
1 ) č lan ar ine,  kad a  je  u  p itan ju  udru ženje; 
2 ) do b ro vo ljni p r ilo zi  i p o klo n i f iz ič kih  i  p r avn ih  lica; 
3 ) sr ed stva  d od jelje nja  iz  b ud žeta; 
4 ) p r iho d i o d   kam ata,  d iv id end i,  dob it i od  kap itala,  z aku p nina,  honor ar a  i sličn ih  iz vo r a p asivn ih  
p r iho d a; 
5 ) p r iho d i stečen i o b avlja njem  p r ivr ed ne  d jelat no sti; 
6 ) d ru gi p r iho d i stečen i,  u sk lad u  sa Z ako no m  i  st atu to m.  


Evo sta kaze zakon o PDV-u o donacijama,
Kada govorimo o donacijama u novcu, a na osnovu člana 3. Zakona o PDV-u, one ne podliježu obračunu PDV-a.

I evo sad na kraju ako vam neko donira novac a vi ga uzmete kolike su kazne.
IX ­  K RIVIČNE O DREDBE 
Čla n 5 1 . 
No včano m  kaz no m  od 3 00 ,00  K M do  3.000 ,0 0  KM  kaznit će  se  za  p r ekr šaj  u d r u ženje  o d no sno  
fo nd acija : 
1 ) a ko  ob avlja  d jelat no st i koje  n isu  u  skl ad u sa  statu tar nim  c ilje vima  i  d je lat no stim a  u d ru žen ja  ili 
fo nd acije  ( čla n  3 .  st. 2 .  i 3 .,  član 4 .  st. 1 . i  2.  i č l.  14 .  i 22. ); 
2 ) a ko  u p r avno m  p ro m etu  ne up o treb lja va  naz iv pod  ko jim   je  up isa no  u  r egistar  ( član 7 .  stav 5 .) ; 
3 ) a ko  Fed er alno m  ministar st vu  o d no sno  kanto na lno m  o r ganu  ne  p r ija vi  p ro mjene  p od ataka  ko je 
se up isuju  u  r egistar  u  ro ku  od  3 0 d ana  od  d ana  nas tup anja  p ro m jene  ( č la n 3 3 .) ; 
4 ) a ko  ne  u po trijeb i vi ša k p r iho d a  nad  r asho d im a ostv ar enim o b avlja njem  p r ivr ed nih  d je lat no sti 
na  nači n p r ed viđ en  Za ko no m  i  stat u to m.

Pozdrav
↑  ↓

arax Offline
Administrator
Registrovan/a od: 04.02.2009-10:24
Komentari: 985


Subject: Re: Fondacija
Koji poreski tretman imaju članarine?
Na koji se način mogu uplačivati?
Da li se sredstva pikupljena kroz blagajnu udruženja moraju polagati na Banku?
Ćutanje je zlato. Kad bi svi ćutali svijet bi ostao bez napretka.
↑  ↓

 Podijeli  Dodaj odgovor Stranice (1): 1

All times are GMT +01:00. Current time: 23.01.2021-06:04.