BiH#1 29.07.2013-13:20
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,070


Subject: Traze se profesori
Srednja tehnička škola Bugojno (Objavljeno:28.7.2013. - Oslobođenje)

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hen:egovine Srednjobosanski kanton Srednja tebniika Stoia
Bugojno

Na osnovu Clana 100. Zak:ona o srednjoj skoli, Clana 93. Pravila Srednje tehniCk:e Skolei Odluk:e Upmvnog odbora broj 01.3-164/13 od 11. 7. 2013. godine, raspisuje

KONKURS
za izbor zapos1enika za sljedeea radna mjesta za Skolsku 2013/2014. godinu

• Profesor bosanskog jezika i knji.Zevnosti 5 asova - 1 izvdilac
• Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja - 8 easova - 1 izvdilac
• Profesor fizike - 7 asova - 1 izmilac
• Profesor biologije - 6 easova - 1 izvrSilac.
• Profesor vjeronauke - 5 easova - 1 izvrSilac.
• Profesor privrednog prava- 9 casova- 1 izvrSilac
• Profesor mate.matike - 20 easova - 1 izvdilac.
• Profesor struCnih predmeta gradevinske struke - 16 casova - 1 izvrSilac
• Profesor sociologije - 14 casova - 1 izvrililac
• Profesor struCnih predmeta ekonomske struke - puna nonna - 1 izvriilac
• Profesor struCnih predmeta ekonomske struke - 9 casova - 1 izvrii.lac
• Profesor struCnih predmeta elektrostruke - dipl ing. elektrotehnilre, smjer elektronika ill automatika - puna norma- 2 izvl'Sioca

Svi gore navedeni primaju se na odredeno vrijeme do 30. 6.2014. godine.

Pored opfih uslova za zasnivanje odnosa, kandidat treba da ispunjava i sljedefe uslove konlrursa:
• Da ima zavtien odgovarajucS fakultet (Vll stepen ill drugi ciklus s najmanje 30 ECTS)
• Da je podoban za rad na poslovima nastavnika

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sljedeb dokumenta:
• Original diploma (ill ovjeren prepis dip1ome)
• Uvjerenje o drZavljanstvu
• Izvod iz ma1iene knjige rodenih
• Rje§enje o progl enju tehnoloSkim vi§kom
• Rjesenje o smanjenu norme u strud za koju konkurise
• Potvrdu od Skole o potrebi dopune norme casova (uz potvrdu dostaviti ugovor o radu sa punom nas­
tavnom nmmom na neodredeno vrijeme)

Radi. bodovanja prijavljeni kandidati su dulni dostaviti sljedeCe dokaze:
a) uvjerenje o poloZellom struenom ispitu ill ovjerena kopija
b) uvjerenje zavoda za zapo§ljavanje o duZini eekanja na posao nakon sticanja struene spreme tmZer!.e kookursom
c) dokaz o prosjeku ocjena sa ma1iCnog fakulteta
d) dokaz o duZini radnog staZa za svaku navtienu godinu (u obrazovanju) nakon diplomiranja
e) socijalne prilik:e (samo ako kandidati Zive u porodici u kojoj niko nije zaposlen u porodici illnema stal­
ni izvor prihoda).

Sa svim prijavljenim kandida1ima bit ce obavljen intervju o kojem ce kandidati biti blagovremeno obavije­
Steni (kandidati su dulni napisati kontakt-telefon).

K.onkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja raeunajuci i dan objavljivanja u dnevnom listu Oslo­
bodenje.

Prijave se dostavljaju na slijedecu adresu:
Srednja tehnicka Skola Ciglane ll, 70 230 Bugojno.


Nepotpune i neblagovremene prijave neee se razmatrati.
Pozdrav
↑  ↓

Stranice (1): 1


All times are GMT +01:00. Current time: 06.04.2020-05:17.