BiH



#1 29.10.2013-22:38
zxz Offline
Administrator
Registrovan/a od: 03.02.2009-16:22
Komentari: 10,118


Subject: REFERENT · LIKVIDATOR
Služba za zajedničke poslove institucija BiH
(Objavljeno:28.10.2013. - relax livno)
Na osnovu člana 8. st. 2. i 3. ZaKona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (•Službeni glasniK BiH. , br. 26/04,7/05,
48/05, 60/nO i 32/13}, člana 23. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničKe poslove institucija Bosne i
Hercegovine broj: 01·02+ 1215·8/11 od 19.09.20JJ.godine i OdluKe o potrebi prijema u radni odnos jednog zaposlenika
na neodredenovrijeme broj: 01·34+2128/13 od 23.10.2013.godine, Služba za zajedničKe poslove institucija Bosne i
Hercegovine, raspisuje
JAVNI OGLAS
za prijem u radnlodnos jednog zaposlenlka na neodređeno vrijeme
REFERENT · LIKVIDATOR
Opis poslova:
Vrši obračun ličnih primanja, doprinosa, poreza, putnih naloga i ostalih naknada; prima i vrši Kontrolu finansijskih
doKumenata za unos u ISFU; prima izvještaje utrošKa sredstava prema pozicijama i radi na drugim finansijskim
doKumentima u vezi ličnih i materijalnih izdataka; vrši i druge poslove Koje mu odredi šef Odsjeka.
Poslovi referenta ·liKvidatora su računovodstveno · materijalni poslovi, najsloženiji.
Uslovi:
Pored općih uslova propisanih članom 10. ZaKona o radu u institucijama BiH ("Službeni glasniK BiH" br. 26/04, 7/05, 48/05,
60/10 i 32/B), Kandidati za navedeno radno mjesto moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
SSS (IV stepen);
najmanje l godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
položen stručni upravni ispit;
poznavanje rada na računaru
Status: ZaposleniK
Broj lzvršl:taca: 1
Uz prljavu, sa navedenim Ill n lm podacima l brojem telefona, kandidati sudulnl prllolltl:
diplomu, odnosno svjedočanstvo o završenoj šKoli (ovjerena Kopija · ne starija od 6 mjeseci);
ovjerenu Kopiju važeće CIPS osobne 1 lične karte;
uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci (original ili ovjerena kopija);
potvrdu ili uvjerenje o radnom iskustvu (original ili ovjerena Kopija);
dokaz o poznavanju rada na računaru (ovjerena Kopija);
uvjerenje da protiv lica nije poKrenut postupak za krivično djelo za Koje je predvidena kazna zatvora tri ili više godina
ili da mu nije izrečena zatvorsKa kazna za Krivično djelo učinjeno sa umišljajem, u skladu sa krivičnim zaKonima u
B osmi i Hercegovini, izdato od strane nadležnog suda (original· ne stariji od 3 mjeseca);
izjav·u da lice nije obuhvaćeno odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, ovjerenu od strane nadležnog
općinskog organa uprave (original· ne stariji od 3 mjeseca).
Sa svim Kamdidatima koji ispunjavaju opće i posebne uslove, obavi će se usmeno testiranje · inte rv ju.
Prijavu sa traženim dokumentima Koje nismo u obavezi vraćati, dostaviti najkasnije do srQede, 06.11.20U. aodlne,
isKljučivo putem pošte, preporučeno, na adresu:
Slulbaza zajedn Ilke poslove lnstltucQa Bosne l Herceaovlne
"Javni oglas za prijem u radni odnos jednog zaposlenika na neodređeno vrijeme
Tra BIH broj 1, 71000 Sarajevo
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.
Pozdrav
↑  ↓

Stranice (1): 1

All times are GMT +01:00. Current time: 27.05.2020-03:10.