BiH#1 14.10.2010-17:56
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Kako pomoci najmladjima
Za djecu od 5 do 7 godina

1.Prepoznavanje i pisanje brojeva

Djeca uživaju otkrivati i istraživati brojeve i brojanje. Ona će vrlo rano početi izgovarati „jedan, dva, tri, četiri" ali to ne znači da su usvojili pojam broja. Kada ga usvoje (odnosno razumiju da se jedan broj odnosi na jedna predmet i sl.) možemo im pomoći da nauče da pišu brojeve. Evo jedne ideje.
Aktivnost: „Pođimo u lov na brojeve"
• Zamolite svoje dijete da potraži broj pet (ili grupu od pet predmeta) u susjedstvu.
• Zaplješćite i poskočite pet puta da to potvrdite.
• Slijedećeg puta pođite u lov na neki drugi broj.
Prilagodite ovu igru tako da ona odgovara vašem djetetu
Ukoliko vaše dijete tek uči da razlikuje brojeve, zapišite broj na karti. Dijete može tražiti taj broj sa karte posmatrajući brojeve u svom okruženju.
Ukoliko je dijete već savladalo prepoznavanje brojeva, neka prebrojava predmete u kući (koliko je viljušaka na stolu, ili koliko ima stolica, na primjer). Zamolite dijete da zapiše taj broj.
"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

#2 14.10.2010-18:03
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Re: Kako pomoci najmladjima
2.Brojevi od 1 do 5
Potrebno je dosta vježbe da bi se razumjelo da broj predstavlja grupu predmeta. Djeci je potrebno vrijeme da bi uvježbala formiranje grupe predmeta, kao i prebrojavanje, nizanje i poređenje tih predmeta.
Kada djeca formiraju niz predmeta u grupi, ona nastoje uvidjeti da li se u svakom nizu nalazi isti broj predmeta. Uče o odnosu jedan-naprema-jedan i pojmovima više i/ili manje
Kada se podudara broj predmeta u svakoj grupi kažemo da je isti broj predmeta u svakoj grupi.
Kada se broj predmeta u grupi razlikuje kažemo da je u nekoj grupi manje ili više predmeta.
Formiranje grupa
Evo kako možemo započeti sa formiranjem grupa:
•    Napunite neku posudu zrnima graha ili kamenčićima.
•    Napravite komplet kartica na kojima ima 1 do 5 tačaka, kao na slici.
•    Okrenite prvu kartu. Stavite na kartu onoliko zrna graha koliko na njoj ima tačaka.
Okrenite drugu kartu. I na tu kartu stavite onoliko zrna graha koliko je na karti tačaka. I tako redom za sve brojeve.
Razgovarajte o tome:
•     Na kojoj karti ima više zrna graha (tačaka)?
•     Koliko više?
•     Na kojoj karti ih je manje?
•     Koliko manje?
Odigrajte igru "pokupi ih"!
Za ovu igru potrebne su karte na kojima su ucrtane tačke ili brojevi od 1 do 5 i tabla s brojevima koju možete sami napraviti , a može vam poslužiti i tabla iz igre „ ne ljuti se čovječe". Takođe vam je potrebna zbirka zrna graha, kamenčića ili drugih malih predmeta.
•     Okrenite licem nadole karte sa tačkama ili brojevima od 1 do 5.
•    Prvi igrač podiže kartu i na tabli s brojevima prelazi onoliko mjesta koliko ima tačaka ili brojeva na karti. Koliko je polja prešao? Igrač zatim uzima toliko malih predmeta.
•    Nastavite sa igrom sve dok svi igrači ne dođu do kraja staze ili cilja. ( Ukoliko koristite tablu iz igre „ ne ljuti se covječe" onda je dovoljno da dijete samo jednom dođe do glavne kućice.)
Ova aktivnost je prilika da dijete na zabavan način prepoznaje napisane brojeve na kartama i da iste te brojeve primijeni odbrojavajući odgovarajući broj polja u igri.
"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

#3 14.10.2010-18:08
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Re: Kako pomoci najmladjima
3.Brojanje do deset
Aktivnosti koje slijede pomoćiće vašem djetetu da:
Nauči brojeve od 1 do 10
Grupiše predmete
Izbroji predmete u grupama do 10 predmeta
Dok razvrstavaju predmete po grupama, djeca uočavaju razlike među njima. Djeca uvježbavaju brojanje kada broje koliko je predmeta u svakoj grupi. Uvijek imajte na umu da je djeci potrebno mnogo vježbanja!
Evo aktivnosti:
Odigrajte igru "Pecanje"
Učenje o brojevima je zabavno. Pokušajte odigrati ovu igru!
➤ Pomozite djetetu da izreže karte sa napisanim brojevima od 6 do 10 i karte sa tačkama (na kartama se nalazi od 6 do 10 tački kao što smo u ranijoj aktivnosti imali karte od 1 do 5).
➤ Izmiješajte karte sa brojevima od 1 do 5 i karte sa brojevima od 6 do 10.
➤ Svakom igraču dajte po četiri karte. Preostale karte okrenite licem nadole.
➤ Prvi igrač odabere jednu od svojih karata i pita drugog igrača da li ima kartu sa brojem koji je na njoj naznačen. Ukoliko drugi igrač ima tu kartu daje je prvom igraču. On obje karte okreće licem naviše i položi ih na sto. Ukoliko drugi igrač nema tu kartu, prvi igrač mora ići na "pecanje" i podiše sa talona jednu kartu.
Pobjednik je onaj ko prvi ostane bez ijedne karte u ruci (ko sakupi najviše parova karata)!
Prilagodite ovu igru tako da odgovara vašem djetetu
Ukoliko vaše dijete ne zna brojeve do 10, odigrajte više puta ovu igru sa kartama na kojima su brojevi od 1 do 5. Postepeno dodajte po jednu kartu sa novim brojem sve dok dijete ne upozna sve brojeve.
Ukoliko dijete s lakoćom prepoznaje brojeve od 1 do 10, u igru uvrstite i karte sa tačkama. Igrač mora sakupiti sve četiri karte (po dvije sa istim brojem tačaka i po dvije sa istim brojem) prije nego što ih složi kao parove i okrene licem naviše stavljajući ih na sto.
Šta pripada grupi? Šta ne pripada?
Pomozite svom djetetu da razvrsta predmete po boji, obliku i veličini.
➤ Stavite na sto 10 malih predmeta.
➤ Dogovorite se o "pravilu za razvrstavanje."
Na primjere: "Moje pravilo glasi: Samo predmeti crvene boje pripadaju ovoj grupi."
➤ Zatražite od djeteta da pokupi jedan predmet i odluči da li on pripada ili ne pripada toj grupi.
➤ Naizmjenice birajte predmete sve dok svaki predmet nije svrstan u odgovarajuću grupu.
➤ Prebrojte predmete u svakoj grupi. U kojoj grupi ima najviše predmeta?
➤ Služeći se istim predmetima ponovo odigrajte ovu igru. Dogovorite se o novom "pravilu za razvrstavanje."
Prilagodite ovu igru tako da odgovara vašem djetetu
Ukoliko dijete razvrstava predmete s poteškoćama, odigrajte više puta ovu igru sa istim predmetima.
Ukoliko dijete razvrstava predmete s lakoćom, poslužite se predmetima koji imaju po dvije karakteristike. Na primjer: igrajte se koristeći staru dugmad. Odaberite dva dugmeta koja imaju dvije zajedničke karakteristike (plave su boje i imaju četiri rupice). Stavite dugmad pred sebe. Pitajte: "Koje je pravilo za razvrstavanje?" Neka, zatim, dijete potraži drugu dugmad koja pripadaju ovoj grupi predmeta i neka kaže zbog čega ih tu svrstava.
Formiranje grupa od 6, 7, 8, 9, 10
Hajde da naučimo nešto o brojevima od 6 do 10.
➤ Dajte svom djetetu karte na kojima je naznačeno 6 do 10 tačaka i 10 zrna graha (ili nekih drugih malih predmeta).
➤ Zamolite dijete da stavi po jedno zrno graha na svaku od 6 tačaka karte sa 6 tačaka.
➤ Zatim upitajte dijete: "Koliko je zrna graha na toj karti?" (6)
➤ "Ako ovih šest zrna graha stavimo na kartu sa 10 tačaka, koliko zrna graha nedostaje?" (4)
➤ Ponovite služeći se svim kartama sa naznačenim tačkama.
Formiranje grupa do 10 predmeta
Dajte djetetu 6 zrna graha (ili nekih drugih malih predmeta). Zatim upitajte:
➤ Koliko grupa od po 2 zrna možete napraviti od 6 zrna graha? (3)
➤ Koliko grupa od po 3 zrna? (2)
➤ Koliko grupa od po 4 zrna? (1 i još 2 zrna preostaju)
➤ Koliko grupa od po 5 zrna? (1 i još 1 zrno preostaje)
➤ Koliko grupa od 6 zrna? (1)
Uvježbavajte ovu aktivnost koristeći 7, 8, 9, i 10 zrna graha.
Prilagodite ovu aktivnost tako da odgovara vašem djetetu
Ukoliko je za dijete teško formiranje grupa, neka vježba formirajući grupe od po 2 do 5 predmeta prije nego što počne raditi sa većim brojevima.
Ukoliko dijete s lakoćom formira grupe, pomozite mu da zapisuje ono što radi. Na primjer: stavite znak + kako biste pokazali kako je raščlanilo grupu od 7 zrna graha (2 + 2 + 2 + 1; 3 + 3 + 1; 4 + 3; 5 + 2; 6 + 1).

Bingo
Ova igra će djetetu pomoći da prepozna brojeve od 1 do 10. Za ovu igru potrebne su:
➤ Karte s brojevima od 1 do 10 ( za svaki broj napravite po dvije karte).
➤ Zbirka malih predmeta.
➤ Bingo tabla (mreža kvadrata u koje je ucrtan određeni broj različitih predmeta kao npr. primjer na slici)
Postupite na slijedeći način:
➤ Izmiješajte karte s brojevima i poslažite ih u špil.
➤ Prvi igrač uzima kartu i govori koji je broj naznačen na njoj i zatim postavlja kartu na sto okrenutu licem naviše.
➤ Ukoliko u svojoj bingo tabli igrač ima sliku predmeta čiji broj odgovara broju sa karte postavlja na taj kvadrat toliko malih predmeta.
➤ Igrači naizmjenično vuku karte sa špila.
➤ Pobjednik je onaj ko prvi prekrije svoju tablu!
Pomozite djetetu da shvati da neki kvadrati izgledaju drugačije mada se u njima nalazi isti broj predmeta. Mada su predmeti drugačije raspoređeni ipak se radi o istom broju predmeta!
Prilagodite ovu aktivnost tako da ona odgovara vašem djetetu
Ukoliko prebrojavanje predmeta u svakom kvadratu predstavlja poteškoću za dijete, omogućite mu da dodiruje svaki predmet dok ih prebrojava.
Ukoliko dijete prebrojava predmete s lakoćom, zamolite ga da u svaki kvadrat zapiše broj predmeta koji su nacrtani u tom kvadratu. Nastojte da napravite što više bingo tabli.
"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

#4 14.10.2010-18:10
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Re: Kako pomoci najmladjima
4.Pravljenje nizova

Kada redaju predmete, djeca uočavaju njihove sličnosti i razlike. Na primjer, slažu predmete od najdužeg ka najkraćem, od najsvjetlijeg ka najtamnijem, od većeg ka manjem, od najlakšeg do najtežeg.
Složi ih u niz!
Sakupite niz predmeta iste vrste različite veličine ili oblika. Možete iskoristiti:
➤ šolje koje se razlikuju po veličini i/ili težini.
➤ kašičice, dugmad, kamenčiće, čarape koje se razlikuju po boji (svjetlije ka tamnijoj) i/ili veličini.
➤ boce napunjene različitim količinama vode ili pijeska.
Zamolite dijete da:
➤ Poreda predmete prema veličini ili obliku. Na primjer, od manjeg ka većem.
➤ Neka zatim složi iste predme u niz ali na drugi način. Na primjer od najlakšeg ka najtežem.
➤ Ponavljajte ovu aktivnost više puta sa različitim predmetima.
➤ Prilagodite ovu aktivnost tako da ona odgovara vašem djetetu
Da li je vašem djetetu teško da uoči razlike među predmetima? Pobrinite se da su razlike među predmetima očite. Na primjer, uzmite novčić, tanjirić i tanjir.
Da li je vašem djetetu lako da slaže predmete u niz? Upotrijebite predmete koji iziskuju brižljivo posmatranje kako bi se uočilo po čemu se razlikuju. Imate li vagu? Pokušajte je iskoristiti da izvagate različite predmete.
Kompletiranje
Pronađite grupu predmeta koji se mogu postaviti jedan u drugi. Na primjer, komplet košarica, kugle, lonci i tave, kutije.
Zamolite svoje dijete da složi posude umećući ih jednu u drugu i postavljajući manju posudu u veću.
Razgovarajte o tome šta je dijete uradilo. Postavite slijedeća pitanja:
➤ Koja je posuda bila najveća?
➤ Koja je bila najmanja?
➤ Kako si došla do toga da ih sve staviš u najveću posudu?
"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

#5 14.10.2010-18:11
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Re: Kako pomoci najmladjima
5.Mjerenje

Mjerenje razdaljine
Mjerenje razdaljine je još jedan način na koji se može učiti o brojevima.
Zamolite dijete da:
➤ pogodi koliko je koraka potrebno da se pređe po dužini sobe tako da mjerenje izvrši postavljajući stopala jedno na drugo (petu jedne noge postavlja na prste druge noge). Zapišite njegovu procjenu.
➤ Neka dijete izmjeri dužinu sobe na predloženi način. Uporedite broj dobijen mjerenjem i broj koji je dijete reklo u svojoj procjeni dužine sobe.
➤ Ponovite ovu aktivnost mjereći i ostale dijelove stana. Pokušajte mjeriti na taj način i vanjski prostor.
Upotrijebite neke predmete iz kuće, na primjer, novčiće ili zrna graha ili stopalo djeteta za mjerenje dužine, visine, širine nekog predmeta.
Na primjer, neka dijete na isti način premjeri dužinu tepiha.
➤ Koliko "stopa" je potrebno da dijete pređe sa jedne na drugu stranu tepiha?
➤ Postupite na isti način i sa drugim tepihom.
➤ Uporedite dobijene brojeve. Koji je tepih duži? Koji je kraći?
Mjerenje predmeta
Možete se zabaviti i mjerenjem predmeta.
➤ Sakupite zbirku malih predmeta koji su svi iste veličine kao što su novčići, zrna graha ili dugmad.
➤ Sakupite grupu predmeta različite dužine. Zamolite dijete da te predmete složi od najmanjeg ka najvećem.
➤ Pomozite djetetu da izmjeri dužinu predmeta služeći se novčićima, zrnima graha ili drugim malim predmetima.
➤ Zna li dijete zapisati dobijeni broj? Na primjer, olovka je duga 8 novčića, pero je dugo 6 novčića, a uzica je bila duga samo 3 novčića!
➤ Ponavljajte ovu aktivnost svakog dana. Dopustite djetetu da odabere koje će predmete mjeriti.
Prilagodite ovu aktivnost tako da ona odgovara vašem djetetu
Ukoliko brojanje velikih brojeva predstavlja poteškoću za vaše dijete, mjerite samo kratke razdaljine i male predmete.
Ukoliko dijete vrši mjerenje sa lakoćom, pomozite mu da zabilježi ono što radi. Neka nacrta slike svih stvari koje mjeri. Neka na svakoj slici zapiše broj koji ukazuje na izmjerenu veličinu nacrtanog predmeta.
Mjerenje količine
Dijete počinje mjeriti i upoređivati koliko vode stane u različite posude kada ulijeva ili izlijeva vodu (ili druge tečnosti) iz tih posuda.
Evo nekoliko aktivnosti.
Koliko posuda možeš napuniti?
Postupite na slijedeći način:
➤ Napunite vodom jednu posudu.
➤ Pokažite djetetu nekoliko malih čaša iste veličine.
➤ Neka pogađa koliko čaša može napuniti vodom iz posude.
➤ Pomozite djetetu da ulije vodu u manje posude. Koliko ih je napunilo do vrha? Koliko je bilo blizu tačnog odgovora?
➤ Ponavljajte ovu igru služeći se čašama i posudama različitih veličina.
Koliko može da stane?
Za ovu igru potrebno je: posuda i dugmad, kamenčići ili drugi mali predmeti.
➤ Dajte djetetu posudu. Može li pogoditi koliko predmeta može da stane u nju?
➤ Neka napuni posudu i prebroji koliko je predmeta bilo potrebno da se posuda napuni.
➤ Da li je dijete pogodilo? Da li je reklo da u posudu stane više predmeta? Da li je reklo da u posudu stane manje predmeta?
➤ Igrajte ovu igru iznova i iznova služeći se različitim predmetima i posudama različitih veličina.
Isprobajte ovo!
Napravite posudu za pogađanje. Neka prijatelji i ukućani pogađaju koliko predmeta stane u posudu. Pred kraj dana provjerite ko je bio najbliži ispravnom odgovoru. Vaše dijete može napraviti malu nagradu za pobjednika.
Posude za mjerenje
Još vježbi sa zapreminom.
➤ Dajte djetetu set posuda za mjerenje.
➤ Neka vodom napuni malu posudu.
➤ Može li presuti vodu iz male posude u veću?
➤ Koliko malih posuda sa vodom stane u veliku posudu?
"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

#6 14.10.2010-18:12
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Re: Kako pomoci najmladjima
6.Uzorci i šare

Uzorak je šara koja se ponavlja. Na primjer, majica sa crnim/crvenim/crnim/crvenim prugama ima uzorak. Kada jednom uočiš uzorak znaš koje će boje biti slijedeća pruga. Važno je pokazati djeci kako da uočavaju uzorke u svakodnevnim životnim situacijama.
Vidim uzorak
Pokušajte sa djetetom odigrati ovu igru.
Pođite u šetnju. Možete li pronaći uzorke?
➤ Evo primjera: Koliko je ploča na trotoaru između uličnih svjetiljki? Da li je uvijek isti broj ploča? Ukoliko jeste, pronašli ste uzorak: dvije ploče, ulična svjetiljka, dvije ploče, ulična svjetiljka.
➤ Možete li pronaći uzorak u cvijetu?
➤ Možeš li pronaći uzorak na svojoj omiljenoj haljini ili majici?
Igra uzoraka
Za ovu igru vam je potrebno više dugmati različitih veličina.
➤ Napravite jednostavni uzorak. Na primjer: malo dugme, veliko dugme, malo dugme, veliko dugme.
➤ Može li vaše dijete opisati uzorak?
➤ Zamolite dijete da kopira uzorak nastavljajući da reda dugmad.
➤ Pokušajte ponovo. Ovog puta zamolite dijete da smisli uzorak i pokaže vam ga kako biste ponovili.
Prilagodite ovu aktivnost tako da odgovara vašem djetetu
Ukoliko ovo predstavlja poteškoću za vaše dijete, objasnite mu šta radite dok slažete dugmad po jednostavnom uzorku. Ponavljajte ovu igru sa uzorcima više puta.
Kada ova igra postane previše laka, smislite složenije uzorke služeći se i drugim osobinama predmeta: plavo dugme, smeđe dugme, sivo dugme, plavo dugme, smeđe dugme, sivo dugme i td. Ili, dva velika dugmeta, jedno malo dugme, i td.
Razgovor o uzorcima
Pokažite djetetu crtež sobe sa puno uzoraka.
Razgovarajte o tome šta je prikazano crtežom. Može li pronaći i opisati uzorke?
Evo nekih mjesta na kojima se mogu pronaći uzorci:
➤ Na odjeći.
➤ Na policama.
➤ Na stolu.
➤ Na zidovima.
➤ Na podu.
Zamolite dijete da osmisli i oboji vlastiti uzorak.
Crtamo rukavice:
Na jednom papiru nacrtajte konture rukavice „bez prstiju". Kopirajte crtež ili napravite dva ista. Ova aktivnost se radi u paru i to tako da svaki član para ima jedan (identičan) crtež rukavice. Zadatak je da ukrasite rukavicu ali tako da prvu šaru pravi jedna osoba iz para (trebaju vam flomasteri ili drvene bojice). Druga osoba strpljivo čeka i dužna je da ponovi istu šaru istim flomasterom (ne samo istom bojom, nego baš tim istim flomasterom). Sada druga osoba zadaje šaru i tako ukrug dok rukavica nije gotova. Neka se parovi potpišu a rukavice zalijepite na zid ili frižider. Ova aktivnost potiče učenje matematike, ali i uči djecu da čekaju na red i razvijaju samokontrolu, te da sarađuju sa drugima.

7.Oblici
"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

#7 09.11.2011-21:45
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Re: Kako pomoci najmladjima
7.Oblici
Oblici se nalaze posvuda. Dijete možete podučiti oblicima pokazujući mu predmete kojima se svakodnevno služite.

Lov na oblike
Hodajte po stanu. Zajedno tražite različite oblike.
Zatim prošetajte po susjedstvu i potražite još likova.
Koje oblike vidite:
➤ U prodavnici?
➤ Na zgradama?
➤ Na ulici?
➤ Na automobilima i kamionima?

Nacrtajte sve oblike koje vaše dijete pronađe. Zna li dijete nazive tih oblika? Pored svakog oblika stavite oznaku svaki put kada dijete pronađe takav oblik u svom okruženju.

Zakotrljajte oblike
Zajedno sakupite predmete različitih oblika. Neki od njih se mogu kotrljati. Možete li pronaći sve predmete koji se mogu (za)kotrljati?
Razgovarajte o tome zbog čega se neki oblici mogu kotrljati.
Evo nekih pitanja koja vam mogu pomoći da započnete:

➤ Šta je zajedničko svim predmetima koji se kotrljaju?
➤ Po čemu se razlikuju od predmeta koji se ne mogu kotrljati?

„Pročitajte sliku"
Pokažite svom djetetu crtež npr. Autobusa ili posmatrajte autobus/automobil u stvarnosti. Šta dijete vidi?
Smislite nekoliko zagonetki da ih dijete odgonetne: Evo nekoliko zagonetki za početak:
➤ Vidim nešto pravougaonog oblika. Nalaze se na stranama autobusa. (prozori)
➤ Vidim četiri kruga, dva su velika a dva mala. Šta je to? (gume)
➤ Vidim veliki krug sa trouglovima na rubovima. Nalazi se na poleđini autobusa. Šta je to? (sunce)
➤ Vidim veliki pravougaonik na zgradi. Na njemu je kružić. Šta je to? (vrata)

Napravite uzorke služeći se oblicima
Iskoristite oblike iz igre i napravite uzorke.
Neka dijete složi na sto krug, kvadrat, krug, kvadrat, krug. Zajedno "pročitajte" uzorak izgovarajući naziv svakog od oblika.
Zna li dijete složiti novi uzorak? "Pročitajte" taj novi uzorak zajedno.

Prilagodite ovu aktivnost tako da odgovara vašem djetetu

Ukoliko slaganje uzoraka predstavlja poteškoću za dijete, pomozite mu da razumije pojam uzorka. Postavite 2 trougla i zatim krug u nizu. Objasnite da uzorak čine 2 trougla i 1 krug. Zatim iza kruga stavite 2 trougla i upitajte: "Koji oblik sada ide?" Ponavljajte sve dok dijete ne shvati pojam uzorka.
Ukoliko vaše dijete voli praviti uzorke, zamolite ga da počne sa uzorkom i od vas traži da nastavite slagati predmete po datom uzorku.

8.Povezivanje matematike i aktivnosti opismenjavanja

Kuhinja je predivno mjesto za učenje.
➤ Napravite listu za kupovinu. Vaše dijete može zapisati neke riječi ili nacrtati crtež. Ponesite listu u prodavnicu. Da li se vaše dijete zna služiti listom kako bi pronašlo ono što treba kupiti?
➤ Ukoliko prilikom kuhanja koritite recept, čitajte ga naglas dok pripremate jelo. Objasnite djetetu da riječi iz recepta kazuju šta treba da uradite i koje namirnice da koristite.
➤ Dopustite djetetu da dodaje sastojke i miješa ih.
➤ Da li mjerite količinu sastojaka? Pokažite djetetu kako da napuni mjerice i kašike. Neka vam pomogne da se svi sastojci izmiješaju. Koji od sastojaka ste najviše koristili? Po čemu to dijete zna?

Ostale ideje koje bi mogli isprobati . . .
Ukoliko se vaše dijete često služi mjericama i kašikama, možete započeti da ga podučavate dijeljenju:
➤ Ukoliko vam je potrebna šolja neke tečnosti, dajte djetetu polovinu te mjere. Pomozite mu da izračuna koliko je još potrebno da napuni tu šolju za mjerenje.
➤ Ukoliko se receptom traži polovina pakle putera, dopustite djetetu da je prepolovi. Zatim te komade stavite jedan uz drugi. Oba komada putera su iste dužine!

Kalendar događaja

Napravite zajedno sa djetetom vaš kalendar događaja. Objasnite djetetu zašto i kako koristimo kalendar. U ovom slučaju kalendar će vam pomoći da dijete počne pisati datume (brojeve), da se upozna sa svrhom planiranja aktivnosti, te da nauči kako da organizuje svoje vrijeme i svoje aktivnosti.
Pomozite djetetu da zapiše brojeve u kalendaru. Razgovjetno izgovarajte riječi dok zapisujete svakodnevne događaje. Ponovo čitajte ono što ste zapisali. Zna li vaše dijete čitati sa vama?
U kalendaru, osim planiranih ili izvedenih aktivnosti, možete upisivati i promjene u prirodi (riječima ili simbolima). Na primjer: kojeg je dana (datuma) bilo oblačna, kada je bilo sunčanih dana, je li padala kiša i kada i sl. Takođe možete i predviđati vremenske prilike za nekoliko sljedećih dana, a onda provjeriti tačnost svojih predviđanja i sl. Na kraju mjeseca možete praviti različite statistike – koliko je bilo sunčanih ili oblačnih dana; koja je bila najviša a koja najniža temperatura i sl?

Šta vidiš?
Šta vaše dijete želi nacrtati? Zajedno potražite neki predmet.
Ova pitanja će vam pomoći da razgovarate o onome što dijete vidi:
➤ Koje boje vidiš?
➤ Da li je to veliki predmet? Da li je mali?
➤ Koje oblike vidiš?
➤ Šta vidiš kada pogledaš na taj predmet odozgo?
➤ Šta vidiš kada ga gledaš sa strane?
Zna li dijete nacrtati taj predmet? Evo nekih pitanja koja mogu poslužiti da dijete započne sa crtanjem:
➤ Da li ćeš crtati posmatrajući ga odozgo? Sa strane?
➤ Koje ćeš boje koristiti?
➤ Koji ćeš oblik prvo nacrtati?

➤ Prilagodite ovu aktivnost tako da ona odgovara vašem djetetu
Ukoliko smatrate da crtež djeteta ne nalikuje predmetu koje je crtalo, to je u redu. Dijete uči da pažljivo posmatra i razgovara o onome što vidi.
Ukoliko vaše dijete voli da crta, dopustite mu da čini često.

9.Brojevi do 20
Ove aktivnosti će pomoći vašem djetetu da se služi brojevima od 1 do 20.
Prebrojavanjem i razgovorom o grupama predmeta, djeca uče brojeve veće od 10.

Napravite nizove od dvadeset
Pronađite grupe malih predmeta (dugmad, spajalice ili zrna graha).
➤ Stavite po jedan predmet u svaki kvadratić table A. Prebrojte predmete. Koliko predmeta se nalazi na tabli A?
➤ Sada stavite dva predmeta u kvadratiće na tabli B.
➤ Prebrojte sve predmete i sa table A i sa table B. Ukažite djetetu na to da je 12 isto što i grupa od 10 predmeta plus 2.
➤ Pokušajte to i sa drugim brojevima. Na primjer, 15 je isto što i 10 plus 5.
➤ Upotrijebite table da formirate dva broja. Na primjer, stavite 18 predmeta u gornje table (A, B) i 15 predmeta u polja donjih tabli (C, D). Koji je broj veći? Na osnovu čega to kažete? Za koliko je taj broj veći? (18 je za 3 veći od 15.)
➤ Ponavljajte ovu aktivnost koristeći različite brojeve.

A

B

C

D

Prepoznavanje brojeva
Još malo vježbi sa brojevima od 11–20 (napravite svoj komlet karata kao što ste to učinili usvajajući brojeve od 1 do 10).
➤ Postavite karte sa brojevima od 11–20 licem naniže u 4 reda od po 5 karata.
➤ Svaki igrač okreće 2 karte. Ukoliko se karte ne podudaraju (ukoliko na kartama nije isti broj), igrač ih vraća licem okrenutim naniže na isto mjesto na stolu.
➤ Ukoliko igrač nađe podudarnu kartu zadržava taj par karata.
➤ Nastavite sa igranjem sve dok svi parovi ne budu pronađeni.
➤ Igrač sa najviše prikupljenih parova je pobjednik.

Pročitajte sliku
Pokažite svom djetetu neku sliku prirode . Razgovarajte o onome što vidite. Evo nekih ideja kako da započnete:
➤ Zna li dijete brojati predmete tako da prilikom brojanja svaki predmet dodirne? Koliko ima npr. mrava? Cvjetova? Ptica? Oblaka? Puževa?
I tako dalje.

➤ Pomozite djetetu da opiše na koji su način predmeti grupisani. Na primjer, ima tri grupe mrava i u svakoj grupi po 5 mrava.

➤ Zatim nacrtajte 3 kruga na listu papira. Neka dijete stavi 5 malih predmeta na svaki krug. Pomozite djetetu da ih prebroji i kaže o kom se broju radi. (15)

➤ Istražite i druge načine na koji se grupa od 15 predmeta može podijeliti u 3grupe. Zapišite.
Na primjer: 3, 2, 10; 5, 7,3; i td.

➤ Prilagodite ovu aktivnost tako da ona odgovara vašem djetetu
Ukoliko ovo predstavlja poteškoću za vaše dijete, napravite samo po dvije grupe sa manje predmeta. Zatim istražite na koji se sve način mogu ti predmeti grupisati.
Ukoliko se djetetu sviđa ova aktivnost, upitajte: "Kako bi mogao složiti 12 predmeta u 3 grupe a da u svakoj grupi bude isti broj predmeta? Znaš li napraviti 6 grupa sa istim brojem predmeta u svakoj grupi? Znaš li formirati 2 grupe sa istim brojem predmeta u svakoj grupi? Ponavljajte ovu aktivnost koristeći 14, 15, 16, 18, i 20 predmeta.

Po koliko od svega?
Pismo ili glava? Zna li vaše dijete brojati? Stavite u posudu 20 novčića.

➤ Neka dijete protrese posudu sa novčićima i istrese ih na sto.
➤ Može li prebrojati koliko je novčića palo tako da je glava okrenuta naviše? A, pismo?

Koliko ih imaš?
Stavite u šolju 20 novčića ili drugih malih predmeta.
➤ Neka dijete zatvori oči dok vi izvadite nekoliko predmeta iz šolje.
➤ Zna li prebrojati koliko je predmeta preostalo u šolji?
➤ Pitajte: "Šta misliš, koliko ih ja imam?"
➤ Pomozite djetetu da ih prebroji kako bi utvrsilo tačan broj.

Prilagodite ovu aktivnost tako da ona odgovara vašem djetetu
Ukoliko ovo predstavlja poteškoću za vaše dijete, uklonite samo 1 predmet. Slijedećeg puta uklonite 2, zatim 3 predmeta i tako dalje.
Ukoliko dijete zna reći tačan broj predmeta koje ste uklonili, pitajte: "Kako si znao/la koliko sam predmeta uzela iz šolje?"
"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

#8 09.11.2011-21:52
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Re: Kako pomoci najmladjima
10. Sabiranje
Igranje nizovima predmeta i prebrojavanje kako bi se utvrdilo koliko ukupno predmeta ima, predstavlja matematičku vježbu. Tako se dijete "bavi matematikom" prije polaska u školu.
Igra dominama
Kroz igre djeca uče o brojevima.
Ukoliko nemate komlet domina, neka vam dijete pomogne da napravite svoje domine od papira ili kartona kao na slici.

Domine u nizu
➤ Svakom igraču dajte po 5 domina. Ostale poslažite u sredinu stola.
➤ Prvi igrač stavlja jednu od svojih domina na sto.
➤ Slijedeći igrač mora naći dominu sa odgovarajućim brojem tačaka i složiti je uz položenu dominu. Ukoliko nema takvu dominu "kupuje" sa gomile domina na stolu.
➤ Igra teče dalje na isti način. Igrač koji nema odgovarajuću dominu kupuje sa gomile na stolu dok ne pronađe pravu dominu.
➤ Igra se nastavlja sve dok neki igrač ne ostane bez domina.

Saberi
Vaše dijete je sada spremno da sabira dva niza tačaka označenih na svakoj domini i tako utvrdi koliko je njihov zbir (koliko ukupno ima tačaka).
➤ Dok dijete sabira, pokažite mu kako se to može zapisati. Na primjer, domina na čijoj jednoj strani ima 5 tačaka a na drugoj 2 tačke može se zapisati matematičkim izrazom ili jednostavnom jednakošću: 5 + 2 = 7
➤ Možete i u toku igre, tražiti da dijete sabira tačke domine koju stavlja na sto. Na primjer, kada slaže dominu sa 6 tačaka uz drugu dominu koja ima 6 tačaka, ukupni broj tačaka je 12. zapišite tu jednakost: 6 + 6 = 12

2 + 2 = 4 5 + 3 = 8 6 + 1 = 7

Da li ste znali? Jednakost je matematički izraz.

Sabiranje u svakodnevnim situacijama
Dok vam dijete pomaže u kućnim poslovima, pruža se puno prilika da nauči sabirati dvije grupe predmeta. Pokušajte sa ovim:
➤ Kada postavljate sto pitajte: "Koliko ovdje ima tanjira? Koliko još tanjira treba dodati da bi svako imao svoj tanjir? Ponovite to i sa zdjelama, viljuškama i kašikama.
➤ Dok slažete rublje sabirajte majice i hlače, peškire i čaršafe.

Pronađi uzorak
Dajte djetetu 1 novčić. Pomozite djetetu da zapiše jednostavnu jednakost kako bi izrazili to što ste uradili:
1 + 0 = 1 Zatim dajte djetetu još 1 novčić. Neka ponovo zapiše to što ste uradili:
1 + 1 = 2 Nastavite sa ovim uzorkom dok ne dođete do 1 + 9 = 10
Zamolite dijete da posmatra ispisane jednakosti. Šta primjećuje?
Evo o čemu biste mogli razgovarati:
➤ Brojevi sa lijeve strane ostaju isti.
➤ Brojevi u drugoj koloni se kreću od 0 do 9
➤ Brojevi u zadnjoj koloni idu od 1 do 10.
➤ Broj se uvijek uvećava za jedan u odnosu na broj u sredini. Ponovite ovu aktivnost. Počnite riječima: "Nemaš nijedan novčić, ali ja ću ti dati jedan." Pomozite djetetu da zapiše tu jednakost
0 + 1 = 1 Ponovite sa 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1, i td.

Napomena za podučavanje: Uvijek koristite prave predmete kako bi ih dijete moglo prebrojavati da bi utvrdilo ukupan zbir prije nego što zapiše jednakost sabiranja.

Imam zbir od 20!
Evo još jedne jednostavne igrice za uvježbavanje sabiranja dva niza predmeta. Za igru je potrebno:
➤ 14 malih komada papira kako biste napravili karte sa brojevima od 0–6
➤ 12 malih predmeta
➤ 2 tanjira
➤ papir i olovka

Igra:
➤ Izmiješajte karte.. Postavite ih na sto licem nadole.
➤ Prvi igrač uzima kartu sa vrha špila i na jedan od tanjira stavlja odgovarajući broj predmeta.
➤ Zatim uzima slijedeću kartu i na drugi tanjir stavlja odgovarajući broj predmeta.
➤ Prebrojava predmete kako bi utvrdio koliko ih ukupno ima.
➤ Zapisuje zbir predmeta na komadu papira.
➤ Zatim svoje karte stavlja na dno špila i sklanja predmete sa tanjira.
Slijedeći igrač postupa na isti način.
➤ Pobjednik je prvi igrač koji nađe ukupni zbir od 20.

Stići do 20
Ovo je igra koja će djetetu omogućiti da uvježbava sabiranje. Potreban vam je komplet malih predmeta i kockica za bacanje.
➤ Igrači naizmjenično bacaju kocku i uzimaju odgovarajući broj malih predmeta (prema bacanju kocke).
➤ Kada je broj predmeta koje je igrač sakupio blizu 20, on mora bacanjem kocke dobiti tačan broj kako bi dobio 20 i pobijedio. Na primjer, ukoliko igrač ima 18 predmeta, mora bacanjem dobiti 2 da bi pobijedio.

0 pobjeđuje!

Ovom igrom će dijete uvježbati oduzimanje.
➤ Svaki igrač dobije 20 malih predmeta.
➤ Igrači redom bacaju kocku i od svog kompleta oduzimaju odgovarajući broj predmeta.
➤ Da bi pobijedio igrač mora bacanjem kocke dobiti tačan broj kojim će svi predmeti iz njegovog kompleta biti oduzeti, treba da ostane na 0. Na primjer: Ako su igraču preostala samo 4 predmeta a bacanjem kocke dobije 5, mora sačekati da opet dođe red na njega da baci kocku. Potrebno je da bacanjem kocke dobije 4 kako bi oduzeo preostala 4 predmeta i ostao na 0 (bez ijednog predmeta).
➤ Pobjednik je igrač koji prvi ostane bez ijednog predmeta!

➤ Prilagodite ovu igru tako da odgovara vašem djetetu
Ukoliko vaše dijete tek počinje da razumijeva pojam sabiranja i oduzimanja, igrajte sa 10 predmeta. Podsjetite dijete da može prebrojati tačkice na kocki za bacanje kako bi saznalo koliko predmeta treba dodati ili oduzeti iz kompleta koji ima.
Ukoliko vaše dijete sa lakoćom sabira i oduzima, odigrajte ovu igru služeći se većim brojevima. Uzmite 2 kocke za bacanje kako bi djetetu omogućili više vježbe za sabiranje. Neka dijete zapiše matematičke izraze kako bi pokazalo šta je uradilo prilikom svakog bacanja. Na primjer:
20 - 6 = 14; 14 - 2 = 12; 12 - 5 = 7; 7 - 2 = 5; 5 - 5 = 0 Ja sam pobjednik!

Koliko je grupa ?
Evo još jedne aktivnosti koja će vašem djetetu omogućiti da se poigra brojevima.
➤ Dajte djetetu komplet od 5 predmeta. Zamolite dijete da napravi dvije grupe. Koliko predmeta ima u svakoj grupi? Na koliko načina može podijeliti 5 predmeta u 2 grupe? (1 i 4; 2 i 3) Ponovite igru sa 6 predmeta. (1 i 5; 2 i 4; 3 i 3)
➤ Nastavite služeći se većim brojevima. Zatim možete predmete podijeliti u 3 ili čak 4 grupe.
➤ Razgovarajte o grupama koje je dijete formiralo. Recite nešto u smislu: "Da, 8 ima 2 grupe od 4". Ili: "Pogledaj, 5 se može razložiti na grupu od 3 i jednu grupu od 2". Pitajte: "U kojoj grupi ima više predmeta? Manje? Ili isti broj predmeta?"
➤ Prilagodite ovu aktivnost tako da ona odgovara vašem djetetu
Ukoliko je dijete još nesigurno u pogledu formiranja grupa, podijelite mali broj predmeta u dvije grupe. Na primjer: 3 + 1 = 4, 2 + 2 = 4. Napravite listu brojeva koji se mogu razdijeliti u dvije jednake grupe i listu brojeva koji se ne mogu podijeliti na taj način.

Ukoliko dijete već razumije formiranje grupa, neka napiše matematičke izraze koje pokazuju kako je podijelilo određeni broj predmeta. Na primjer: 2 + 2 + 6 = 10; 5 + 2 + 3 = 10 i tako dalje.

Knjiga o brojevima
➤ Napravite malu knjigu od praznih listova papira.
➤ Neka dijete napravi crteže kojima će ilustrovati priče o sabiranju i oduzimanju. Na primjer, može nacrtati tri ptičice u gnijezdu i dvije ptičice kako lete oko gnijezda. Priča o brojevima, matematička priča, može biti ispričana riječima i brojevima. "U gnijezdu je bilo 5 ptičica a onda su 2 odletjele. Sada su u gnijezdu samo 3 ptičice. 5 - 3 = 2."
➤ Zajedno pročitajte priču. Zatim je pokažite i pročitajte ostalim ukućanima ili prijateljima.

Prilagodite ovu aktivnost tako da ona odgovara vašem djetetu
Ukoliko su matematičke priče prezahtjevne za vaše dijete, ispričajte djetetu jednostavne priče o sabiranju i oduzimanju. Pomozite djetetu da te priče ilustruje.
Ukoliko dijete s lakoćom pravi matematičke priče, napravite još priča dok vam dijete pomaže u kući. Na primjer: sklonila sam sa stola 5 noževa i 5 kašika, Znači sklonila sam ukupno 10 komada servisa za jelo.
"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

#9 09.11.2011-21:53
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Re: Kako pomoci najmladjima
11. Brojevi su zabavni!
Da bi razumjeli brojeve potrebno je dosta vremena i iskustva.
Nastojte da ponovite neke od ranijih aktivnosti sa brojevima.
Da li se išta promijenilo u radu vašeg djeteta sa brojevima?

Matematičke zagonetke
Smislite zagonetke koje će omogućiti vašem djetetu da razmišlja o brojevima od 1 do 20. Evo nekih primjera sa kojima možete započeti:
"Ja sam neparan broj veći od 5,
a manji od 8.
Koji sam ja broj?"

"ja sam parni broj veći od 16
a manji od 20.
Koji sam ja broj?"

"Ako me podijeliš na 2
a u svakoj grupi po 2,
koji broj sam ja?"

Prilagodite ovu aktivnost tako da odgovara vašem djetetu
Ukoliko su zagonetke preteške, napravite jednostavnije zagonetke. Na primjer: Jas am veći od 2 a manji od 4. Koji broj sam ja? (3) Dajte djetetu komplet predmeta kako bi moglo da provjerava rješavajući zagonetku.
Ukoliko dijete s lakoćom rješava zagonetke, zamolite gada samo osmisli zagonetke koje ćete vi riješiti.

12. Tangrami
Djeca u svom svakodnevnom životu stiču različita iskustva u vezi sa geometrijom. Ova iskustva započinju istraživanjem poznatih predmeta (kocke, lopte, dijelovi namještaja i sl.), a nastavlja se drugim oblicima kojima se može manipulirati, poput tangrama za početnike. Korištenjem tangrama kod djece se počinju razvijati pojmovi veličine, oblika i simetrije. Tangrami pomažu u razvijanju razumijevanja svojstava i odnosa u geometriji.
*Tangrami su drevna kineska igra. Komplet za ovu igru sastoji se od 7 komada ( 2 velika trokuta, 1 trokut srednje veličine, 2 mala trokuta, 1 kvadrat i 1 romboid). Budući da se igrom tangrama pospešuje razumijevanje odnosa u prostoru, važno je prilagoditi ih mlađoj djeci i učiniti ovu aktivnost zabavnom.
Napravite svoj set za tangram.
Od tvrđeg papira ( bijelog ili u boji) izrežite dijelove za tangram koristeći ponuđeni obrazac.
Dijelovi tangrama mogu se plastificirati ili prekriti prozirnim samolepljivim papirom.

Aktivnost:

Istraživanje oblika, veličine i odnosa u prostoru ovih sedam komada zanimljiva je aktivnost. Prvi korak u formiranju geometrijskih pojmova jeste dati djeci likove i dopustiti im da slobodno istražuju. Tangrami su individualna igra, no mogu se koristiti i u paru ili sa manjom grupom djece. Koristeći različite dijelove tangrama djeca kogu dobiti veliki broj zanimljivih figura. Na početku pokažite im kako koristeći nekoliko dijelova mogu da naprave kvadrat, a onda im sugerišite da na isti način mogu napraviti figuru zeca, patke, labuda, mačke, labuda, svijeću, plesače i sl. Dozvolite djeci da istražuju i budu kreativni!
"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

#10 17.12.2011-22:13
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Re: Kako pomoci najmladjima
Mnozenje dva dvocifrena broja od 11 do 20

1 3 x 1 2 =

Drugu cifru mnozitelja saberemo sa mnozenikom.

2+13=15

Zatim drugu cifru mnozitelja pomnozimo sa drugom cifrom mnozemika
2*3=6
13*12=156

1 4 x 1 6 =
6+14=20
6*4=24
14*16=2(0+2)4=224
"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

#11 15.02.2013-09:37
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Re: Kako pomoci najmladjima
tablica mnozenja

http://www.deteplus.rs/...slici.html
"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

#12 24.03.2014-20:09
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Re: Kako pomoci najmladjima
Svaki dam citam knjige. Prvi dan procitao sam 1 knjigu, drugi 2 i treci 2 knjige.Koliko knjiga sam ukupno procitao.

I dan ____1 knjiga
II dan ____ 2 knjige
III dan ____2 knjige

1+2+2=5
"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

#13 30.03.2014-08:08
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Re: Kako pomoci najmladjima
3*4=4+4+4= (3+1) + (3+1) + (3+1) )3+3+3+1+1+1 = 3 + 3 + 3 +3 = 4*3

3*4=4*3[size=large][/size]
"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

#14 03.04.2014-18:05
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Re: Kako pomoci najmladjima
Svaki broj sastpji se od jedinica desetica stotina...

Sta znaci naci razliku 80-40

80-40=8D-4D

80-40=4D

80-40=40
"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

#15 06.04.2014-07:34
roza Offline
Super Moderator
Registrovan/a od: 06.01.2009-10:03
Komentari: 642


Subject: Re: Kako pomoci najmladjima
Fill in the blanks.

54:6=9
            
9*6=54

54 :9=6
"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa čak ni onog najprljavijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života." - Tolstoj
↑  ↓

Stranice (2): 1, 2


All times are GMT +01:00. Current time: 29.03.2020-20:05.